Pensioendebat FNV kan een keerpunt zijn

De uitwerking van het pensioencontract dat nu ter discussie voorligt aan het ledenparlement van de FNV dat hierover op 4 juli opnieuw vergadert, komt niet overeen met de oorspronkelijke inzet in 2019 van de FNV. In juni van dat jaar werd immers een Pensioenakkoord afgesloten, na een referendum waaraan ruim 370.000 leden hadden deelgenomen. Nooit eerder hadden er zoveel vakbondsleden aan een referendum meegedaan. Daarvan zei ruim 75% ja tegen de compromissen die in dat akkoord zaten. En daarmee werden zij een feit. Nu is er veel te doen over de uitwerking van die afspraken van een jaar geleden. In de commentaren wordt nogal eens verwezen naar de inzet van vóór het akkoord van 2019. Het is duidelijk dat velen het nog steeds lastig vinden om de compromissen van toen te accepteren. Toch denken wij dat het beter is om het verlies te nemen. Streven naar een nieuwe agenda rondom de pensioenen kan meer perspectief bieden door aansluiting te zoeken in de huidige crisistijd bij de jongere generaties.

Het huidige pensioencontract is het resultaat van de acties van 2018 en 2019. Er is toen actiegevoerd omdat de pensioenleeftijd hard zou gaan stijgen wat voor menigeen een hard gelag is. De pensioenen worden al 12 jaar niet geïndexeerd waardoor er een inkomensverlies van zo’n 20% is opgetreden voor gepensioneerden. Bovendien bouwen mensen met een precair arbeidscontract veel te weinig pensioen op. Met 40% van de werkende bevolking in zo´n situatie, de zogenaamde flex-abeiders kun je niet vol blijven houden dat we het beste pensioenstelsel hebben. Ook al is de situatie in een aantal van de ons omringende landen slechter dan bij ons. De tegenstanders van de vakbeweging, de overheid en de werkgevers, waren niet bereid de vakbeweging in alles tegemoet te komen. Er werden dus compromissen gesloten. Immers de vakbeweging bleek niet in staat voldoende vakbondsmacht te ontwikkelen om meer voor elkaar te krijgen.

Beoordeling nieuw contract

Het nieuwe contract is gebaseerd op solidariteit en op collectiviteit en is verplicht voor alle arbeiders die onder de werking van een pensioenfonds vallen. Ingelegde premies worden collectief belegd. In het nieuwe contract gaan flex-arbeiders veel eerder pensioen opbouwen.  Zo gaan mensen die bij een uitzendbureau werken al na één maand pensioen opbouwen. En er kan eindelijk weer geïndexeerd worden, omdat de rekenrente is verdwenen als sturingsmechanisme. De rendementen op de vermogens zijn bij de situatie van een nieuw contract inzetbaar hiervoor. Daarnaast komt er een solidariteitsfonds om schokken van mogelijke tegenvallers op te vangen. Hierbij zou de inzet van de FNV kunnen zijn dat dit fonds voor alle pensioenfondsen kan worden gehanteerd. Daarnaast dat de verschillende regelingen in de pensioenfondsen veel meer op elkaar worden afgestemd, zodat bij een nieuwe baan de overstap naar een ander fonds gunstiger uitpakt.
De groep oudere deelnemers die als gevolg van de afschaffing van de doorsneesystematiek een te lage premie hebben ingelegd in hun eerdere werkzame leven worden gecompenseerd zodat zij toch een volwaardig pensioen opbouwen.
De huidige zogenaamde “pechgeneratie” van gepensioneerden ontvangt nu al zo’n 20% minder pensioen door het achterwege blijven van de indexatie in de afgelopen 12 jaar. Deze achterstand zou onder het oude contract door blijven stijgen. In het nieuwe akkoord zal dat in ieder geval stoppen in 2026 of eerder en dat is afhankelijk wanneer per pensioenfonds de overgangsfase is afgerond. Tijdens deze overgangsfase zal nieuwe wetgeving tot stand komen en zijn er bij de verschillende pensioenfondsen nog diverse hobbels te nemen die nu nog niet helemaal te overzien zijn. Er zullen ongetwijfeld nog verschillende momenten komen waar de inzet van de vakbeweging noodzakelijk is. Een belangrijk aandachtspunt is het risico van de aandelenkoersen waarvan de indexatie van de pensioenen afhankelijk wordt, maar dat geldt ook voor het oude contract. Tegelijk is de compensatie voor de huidige gepensioneerden van groot belang. De 1800 miljard aan vermogen bij de pensioenfondsen is enerzijds door succesvol beleggen én anderzijds door het achterwege blijven van de indexatie zo snel gegroeid.

Mogelijkheden voor arbeiders in zware beroepen om eerder te stoppen met werken 

Voor de overgangsfase is overeengekomen dat 3 jaar eerder stoppen voor de zware beroepen mogelijk zal worden. De Stichting van de Arbeid heeft de opdracht gekregen om dit te coördineren. De fiscale boete, die moest voorkomen dat mensen via een collectieve regeling met hun baas eerder kunnen stoppen, is voor het AOW-deel (ongeveer 21.000 euro per jaar) in de overgangsfase van tafel. Voorwaarde is dat aanvragen worden ingediend door sociale partners, dus werkgever én vakbonden in een bedrijf of sector. Daarmee wordt bereikt dat zij het eens moeten zijn over welke beroepen als zwaar worden aangemerkt. Het subsidiebedrag van de overheid om knelpunten bij de financiering hiervan op te lossen is verhoogd van 400 naar 750 miljoen. Het verschil in salaris en productiviteit van een oudere werknemer en een nieuwe jongere die ter vervanging aangenomen moet worden is één bron van financiering. Dat verschil is namelijk aanzienlijk. Dus salarisverschil plus de mogelijke subsidie en eventueel aanvullende cao-afspraken moeten voldoende financiering opleveren om als het ware het AOW deel van het pensioen van een arbeider in een zwaar beroep 3 jaar naar voren te trekken.

Nieuwe wetgeving om eerder te stoppen met werken

Wat na de overgangsfase? Er is afgesproken met werkgevers en overheid om gezamenlijk een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om iedereen na 45 jaar werken recht op AOW te geven. Daarbij hoort dat de opbouw van een volwaardig pensioen in 42 jaar moet kunnen worden gerealiseerd. Het resultaat van het onderzoek en de onderhandelingen hierover, gaat naar de tweede kamer voor wetgeving. Het moet over maximaal 5 jaar ingaan. Dit kan betekenen dat iemand die op zijn 15de gaat werken op zijn 60ste als gepensioneerde kan stoppen en dan ook AOW gaat ontvangen. Er is nog discussie onder welke voorwaarden dat van toepassing is. Voor vrouwen die onderbrekingen door zwangerschap hebben en door dure kinderopvang thuis blijven om voor hun kinderen te zorgen ligt de situatie bijvoorbeeld anders. Hoe ga je daar mee om? En hoe ga je om met iemand die een paar jaar naar het buitenland is geweest? En kan het arbeidsverleden van iedereen worden bewezen?
Al met al ingewikkelde problematiek die veroorzaakt is doordat de pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd en collectieve regelingen voor vervroegd uittreden zijn afgeschaft aan het begin van deze eeuw. We zitten nu helaas opgescheept met compromissen.

Ten opzichte van de huidige situatie is de uitwerking van het pensioenakkoord van 2019 in ieder geval een verbetering te noemen. Tegelijkertijd ondervindt het akkoord kritiek en terecht. De inzet van de vakbeweging is jaren geleden al geformuleerd, maar heeft in het verzet, waaronder grote stakingen in het openbaar vervoer met steun van de bevolking echter onvoldoende aansluiting bij mensen op de werkvloer opgebouwd, die de gevolgen van de flexibilisering ondervinden met name onder de jongere generaties. De FNV als geheel is al jaren zeer aarzelend in de heropbouw van de vakbondsmacht op de werkvloer, waar tenslotte de kracht en de macht ligt van de vakbeweging. Daarin overigens ernstig gehinderd door een verzwakt links (PvdA, SP en GroenLinks) in het parlement en door de opkomst van extreemrechts.

De vakbeweging is daardoor in het verleden veel te snel akkoord gegaan  met het verhogen van de pensioenleeftijd. Vergrijzing van de bevolking zou de AOW onbetaalbaar maken voor de overheid en de belastingbetaler. We moeten echter constateren dat de vergrijzing realiteit is, maar dat dit niet betekent dat voor oudere werkenden de kwaliteit van leven gelijke tred houdt met de gegroeide levensverwachting. Deze is gegroeid aan de ene kant door verlaging van de kind sterfte en aan de andere kant doordat velen van ons langer blijven leven door verbeterde gezondheidszorg. Maar na een periode van kankerbehandeling of Corona behandeling is de terugkeer naar je werk geen gemakkelijk traject. De kwaliteit van leven krijgt dan een forse deuk.

Nieuwe pensioenagenda

De komende tijd kan de FNV ook gebruiken om tijdens de overgangsfase een nieuwe agenda te formuleren waarbij twee elementen volgens ons een belangrijke rol kunnen gaan spelen.

AOW leeftijd omlaag en mensen met zwaar werk eerder stoppen

Dit kan een herverdelend effect op de arbeidsmarkt hebben en voor jongere werklozen perspectief bieden. Door de huidige crisis is een nieuwe situatie ontstaan. Er dreigt een massawerkloosheid vooral onder grote groepen jongeren, vrouwen en mensen met een migratieachtergrond.
Herverdeling van de arbeid is sowieso een noodzaak zeker in de huidige crisis. Er is al afgesproken tussen alle partijen een studie te doen naar de mogelijkheid om iedereen na 45 jaar werken met AOW te laten gaan. Dat biedt vooral voor arbeiders met een lagere opleiding kansen, want zij beginnen meestal op jongere leeftijd te werken en komen vaker in een zwaar beroep terecht.

De AOW-uitkering omhoog

De campagne Voor 14 moet centraler komen te staan in het hele vakbondswerk van de FNV. Met een stijging van het minimumloon gaat de AOW mee omhoog en datzelfde zal ook voor de uitkeringsgerechtigden gelden. Op naar een fundament van inkomenszekerheid voor iedereen.
Kortom de AOW-leeftijd omlaag, de AOW-uitkering omhoog.

Veranderde samenstelling van de arbeidersklasse

De arbeidersklasse is grotendeels veranderd de afgelopen jaren. De oudere generatie bestaat uit vele arbeiders, die zwaar lichamelijke arbeid hebben verricht in onder meer de industrie, transport, bouw en zorg. De huidige arbeidersklasse is nog meer gelaagd en kun je grofweg indelen in twee lagen van ieder ongeveer 50% van de werkende bevolking. Een laag van meer geprivilegieerde arbeiders die goed opgeleid zijn en sociaal een goede status hebben, en een grote groep flex-arbeiders waaronder uitzendkrachten, ZZP’ers en mensen met een 0-uren contract met veel minder status en waardering.

De huidige arbeidsmarkt heeft te maken met de heftige schokken van de crisis die voorlopig niet over zal zijn. Massawerkloosheid is desastreus voor het leven van mensen en zal op tal van maatschappelijke en politieke terreinen groot effect hebben.
De onderkant van de arbeidsmarkt is daarbij enorm van belang en is de laatste jaren enorm uitgedijd en steeds precairder geworden. Vooral vrouwen, mensen van kleur, jongeren en migranten zijn hiervan de dupe. Zijn zij de AOW’ers van de toekomst en (als we niet uitkijken) ook de armen van de toekomst? En zullen zij in hun leven permanent te maken hebben met veel slechtere arbeidsvoorwaarden en lage inkomens?

Aansluiting vinden bij jongeren

De protesten van vorig jaar en dit jaar die te maken hebben met de rechten van vrouwen, klimaatverandering en racisme laten zien dat vele jongeren de bereidheid hebben om in beweging te komen. Vele jongeren hebben aan al deze protesten meegedaan. De antiracisme protesten zijn heel divers qua sociale gelaagdheid. Deze protesten zullen ongetwijfeld gevoed zijn door de onzekere situatie van de economische crisis en de coronacrisis.
De FNV moet proberen aansluiting te vinden bij deze nieuwe groepen die in beweging zijn gekomen. Daar ligt ook voor de vakbeweging de toekomst.

Lot en Rob zijn als kaderlid actief in de FNV en schreven dit artikel op persoonlijke titel.

Dossier
Soort artikel
Reactie van:

Sjarrel

di, 06/23/2020 - 16:25

Een uitermate slechte beoordeling van de situatie door de schrijvers van het artikel.
Het gaat volledig voorbij aan de kern van de strijd die het Landelijk Comité Red het Pensioenstelsel het afgelopen jaar na het afsluiten van het akkoord gevoerd heeft.
Die kern betreft het gaan individualiseren van het pensioenstelsel. Dat komt tot uitdrukking door de wijziging van een Uitkeringsstelsel naar een Premiestelsel. Daarmee gaat de collectiviteit verloren, en ook de solidariteit zeker tussen de generaties. Een premiestelsel zoals dat nu voorligt opent de deur wagenwijd voor het verder privatiseren van het huidige pensioenstelsel.
Koolmees heeft het instrument van het FTK als breekijzer gebruikt om deze stelselwijziging er door te drukken, een ware chantage. Helaas is de leiding van de vakbeweging daarin meegegaan en oefent ze grote druk uit om deze uitwerking er doorheen te drukken, waarbij de vakbondsdemocratie groot geweld wordt aangedaan. 
Wanneer het huidige FTK uit het stelsel was gehaald waren alle problemen voor het grootste deel uit de werled geholpen en waren dure compensatiemaatregelen dreigingen van kortingen en premieverhogingen uit de wereld geweest.
De problematiek van de AOW leeftijd en de toegang van flexwerkers en ZZP'ers zijn uitermate belangrijk en krijgen binnen de corona crisis een andere betekenis. Nu staat op het spel de indexatie en inhaalindexatie van de achtergebleven pensioenen. Bij zorgvuldig lezen van de uitwerkingen blijkt dat deze met het nieuwe stelsel geen milimeter dichterbij komen.
De stelselwijziging is een politiek project van de regering Rutte 3, en D'66 in het bijzonder. Het past in een neoliberaal streven van het privatiseren van overheidstaken. Het 2e pijler aanvullende pensioen was daarbij geen overheidsaangelegenheid. Gedurende 12 jaar na het invoeren van het FTK als politiek instrument is het pensioenvermogen astronomisch gestegen, terwijl daarvan niets bij de gepensioneerden terecht kwam en ook niet bij de deelnemers die nog met pensioen moeten.
Er voor pleiten dat de vakbeweging maar akkoord moet gaan is een slecht standpunt. Het berooft de arbeidersklasse van het laatste stukje sociale zekerheid waar ze nog enige zeggenschap over had.
Een goed pensioen is een kwestie van pensioen, de politiek moet zich daar verre van houden, de vakbondsleiding biedt haar leden een zeer slechte dienst met dit akkoord.
Een ondoordachte bijdrage van Grenzeloos.
Sjarrel Massop 

Beste Sjarrel, je reactie is inhoudelijk onjuist. Het pensioenstelsel wordt niet geïndividualiseerd: het nieuwe contract is gebaseerd op solidariteit en op collectiviteit en is verplicht voor alle arbeiders die onder de werking van een pensioenfonds vallen. Ingelegde premies worden collectief belegd. Het is en blijft dus een collectief stelsel inclusief solidariteit tussen generaties. Maar in dit stelsel gaat er er eindelijk wel geïndexeerd worden! Met achterhoedegevechten ontstaat er geen perspectief. Met vriendelijke groet, Lot

Dit pensioenstelsel maakt het mogelijk bij pensioenering 10% van het gespaarde pensioen op te nemen tegen een lager pensioen. Dat is al een ondergraving van de solidariteit en een stap op weg naar individualisering (lees privatisering) van pensioenen. En waarom kan opeens wel geindexeerd worden in het nieuwe stelsel en in het oude stelsel met overlopende pensioenkassen (totaal 1700 miljard!) niet? De FNV-leiding heeft er bewust een achterhoedegevecht van gemaakt, wij willen een voorhoedegevecht! Maar dat is blijkbaar jouw perspectief niet. Verdiep je echt in de pensioenproblematiek alsjeblieft: https://www.andereuropa.org/over-pensioenen-in-europa-en-nederland/

Reactie van:

Gerard Bosman

di, 06/23/2020 - 17:58

Prima beoordeling juist. Dit akkoord is steun waard, het is beter dan huidig stelsel en vorig akkoord. Nu inderdaad inzetten op voorkomen kortingen in de overgangsfase, hogere AOW-uitkering en de 45-jaar regel voor pensioenleeftijd. En verplichte collectieve pensioenopbouw voor alle werkenden, ook zzp-ers.

Reactie van:

Gerrit Zeilemaker

di, 06/23/2020 - 23:47

Bovenstaand artikel is een voorbeeld van het kiezen voor het kleinste kwaad wat ons al zoveel verslechteringen heeft gebracht en een groot deel van de arbeidersklasse in de armen van rechts heeft gejaagd.. Ik daag de schrijvers uit om aan te geven waar in het nieuw voorgestelde pensioenstelsel voorzien is in een beter pensioen voor de precaire onderkant. Met het tegenover elkaar stellen van de arbeidersklasse in 2 lagen krijgt de al jaren gevoede tegenstelling tussen oud en jong in de pensioendiscussie een nieuw jasje. Verdeel en heers, maar nu vanuit het FNV!
Er is inderdaad al jaren niet geïndexeerd wat gepensioneerden 20% van hun pensioen heeft gekost. Dit is het gevolg van het akkoord gaan door de FNV-leiding met een Financieel ToetsingsKader (FTK) wat de rekenrente bond aan de absurd lage rente van de de Nederlandsche Bank. Pensioenverplichtingen 60 jaar in de toekomst gewaardeerd zitten met deze rente  altijd onder de 100%. Ook hier weer koos de FNV-leiding gespeend van enige pensioenkennis voor het kleinste kwaad, zodat we nu met de gebakken peren zitten. En ik kan mij nog goed herinneren dat voor de zwaar gemanipuleerde ledenvergaderingen met slechts uitleg van het akkoord en voortdurend afkappen van kritiek, Dijsselbloem, de beul van Griekenland, met zijn FTK-commissie de rekenrente nog verder omlaag draaide. 
En wie denkt dat met het nieuwe pensioenplan het gezeik over kortingen ophoudt heeft het laatste bericht van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds nog niet gelezen. Een pensioenfonds dat in 2018 10 miljard aan premies ontving en 11 miljard aan uitkeringen deed, heeft 466 miljard in kas. Op basis van hetzelfde patroon van uitkeringen en premies kan er dus 400(!) jaar met de pot gedaan worden voordat de bodem van de reserves wordt bereikt!! En toch willen ze korten.https://www.telegraaf.nl/financieel/1341448372/pensioenfonds-abp-kortingen-dreigen-in-2021?fbclid=IwAR2RRG3GIP4wl876lMYe0DiCFAcPXnUrfQo6il6_iR5NCEOJeeQRygGbtCI
En waar zijn de ideeën gebleven voor een nationaal pensioenfonds wat echt een oplossing zou zijn geweest voor iedereen, zowel vast als precair! 
Kiezen voor het kleinste kwaad. Eerst hadden we het akkoord van Wassenaar. In 1982 werd het Akkoord van Wassenaar gesloten, waarmee het FNV akkoord ging met loonmatiging in ruil voor arbeidstijdverkorting als herverdeling van arbeid. Het FNV ging aldus akkoord met ‘de versterking van de concurrentiekracht van ondernemingen en in samenhang daarmee verbetering van de rendementspositie.’ ‘Gelet op de zwakke financiële positie van de bedrijven, [mocht] een betere verdeling van de bestaande werkgelegenheid niet tot een verhoging van de kosten leiden.’ De herverdeling van arbeid is later als beleid losgelaten, de loonmatiging niet. 
Toen kregen we het 'keukentafelakkoord. Het grote aantal flexibele banen en zzp’ers is vooral het gevolg van regeringsbeleid. “Het komt niet door conjunctuur of de globalisering of de technologie, het komt doordat we het zo geregeld hebben. Als je de kraan zelf hebt opengezet, kun je hem ook weer dichtdraaien” aldus de oud-directeur van het Centraal Planbureau Laura van Geest. Achteraf stelt de Waal dat de Flexwet de bedoeling had ‘flex minder flex en vast minder vast’ te maken. Ook was de wet vooraf bekeken door juristen van de overheid, de werkgevers en de vakbonden. Dat bekijken door juristen heeft er misschien wel voor gezorgd dat de Flexwet een gatenkaas werd en het tegendeel bereikte van wat het doel was. Advocatenkantoren verdienen nu eenmaal het meest door te werken voor grote bedrijven. Wat wil je tenslotte in een land waar de oprichter van uitzendbureau Randstad en de ‘grondlegger van de flexibele arbeidsmarkt’ met 44 miljard ook de op één na rijkste is, en waar de gewezen vakbondsleider Lodewijk de Waal, namens de Staat der Nederlanden commissaris werd bij ING… https://www.andereuropa.org/hervorming-van-de-nederlandse-arbeidsmarkt-van-flexibele-arbeid-naar-flexibel-ontslag/
Het kleinste kwaad, steeds weer, en achteraf was het nooit de bedoeling dat het fout liep. En nu dus weer: “laten we ons verlies nemen.” en “de tegenstanders van de vakbond waren niet bereid de vakbeweging in alles tegemoet te komen. Dus dan maar compromissen sluiten.” “Immers de vakbeweging bleek niet in staat voldoende vakbondsmacht te ontwikkelen om meer voor elkaar te krijgen.” Mijn ervaring is dat de FNV-leiding er alles aan gedaan heeft om het compromis er door te krijgen, acties af te blazen en verder in achterkamertje door te smoezen, ver van de leden en zonder de leden op de hoogte te houden. Vervolgens met een pakket te komen en dat er in een week door te willen jassen. Er heeft geen uitvoerige discussie plaats gevonden met uitvoerige uitleg en inbreng van leden zo als een democratische en strijdbare vakbond betaamd. Er is zelfs niet meer gedreigd met acties, demonstraties en of stakingen. Alles is geslikt.
En het pensioen wordt niet collectiever en solidairder, de rendementen worden in hoge mate bepalend voor de hoogte van de pensioenen. Het directe verband tussen de hoogte van de uitkering en het eerder verdiend salaris verdwijnt. De kans op mee- en tegenvallers wordt groter! Het ‘solidariteitsfonds’ om de schokken op te vangen komt uit de huidige pensioenpotten. Een sigaar uit eigen doos dus.
“De huidige zogenaamde “pechgeneratie” van gepensioneerden ontvangt nu al zo’n 20% minder pensioen door het achterwege blijven van de indexatie in de afgelopen 12 jaar. Deze achterstand zou onder het oude contract door blijven stijgen.” Deze pechgeneratie heeft 20% minder pensioen door de idiote rekenrente en die rekenrente staat in geen enkel contract! Die rekenrente is er, omdat de FNV-leiding met het FTK akkoord is gegaan. De rekenrente wordt ook niet voorgeschreven door “Europa”, want de Nederlandse rekenrente is de laagste van Europa. Zelfs de particuliere pensioenverzekeraars mogen in Nederland een rekenrente van ongeveer 2,3% hanteren. Nou ik ben de onderhandelaars diep dankbaar dat dat gaat stoppen in godbetere 2026! Dus nog zes jaar zonder indexatie! 
Maar… “We zitten nu helaas opgescheept met compromissen.” En we worden “ernstig gehinderd door een verzwakt links (PvdA, SP en GroenLinks) in het parlement en door de opkomst van extreemrechts.” Hoe zou dat nu komen?

Reactie van:

Gerrit Zeilemaker

wo, 06/24/2020 - 00:05

Het is GEEN verbetering. Het is een SLECHTER pensioenstelsel EN zeker NIET BETER dan het huidige stelsel. Als dit slechtere pensioenstelsel wordt geaccepteerd door het FNV, en uit het artikel blijkt het een reeks van compromissen te zijn, dan geeft ik geen cent voor de andere prachtige doelen die je aan de horizon schets. Ik krijg sterk de indruk dat de FNV-leiding Grenzeloos gebruikt om strijdbare FNV-leden te overtiigen dat het pensioenstelsel toch maar geslikt moet worden!

Reactie van:

Gonnie Oosterbaan

wo, 06/24/2020 - 01:54

Dit stuk voelt als een steek in de rug.
"Het is duidelijk dat velen het nog steeds lastig vinden om de compromissen van toen te accepteren. Toch denken wij dat het beter is om het verlies te nemen. Streven naar een nieuwe agenda rondom de pensioenen kan meer perspectief bieden door aansluiting te zoeken in de huidige crisistijd bij de jongere generaties."Waarom bij voorbaat 'ons verlies nemen'? Een sociaal stelsel om zeep laten brengen omdat we aansluiting moeten zoeken bij de jongere generaties?? De AOW- en pensioenstrijd is steeds een strijd van jong en oud en voor jong en oud. En bovenal: we moeten geen tegenstelling kweken tussen de strijd voor behoud van een goed pensioenstel en de strijd voor verhoging van het minimumloon (Voor14), tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de slechte arbeidsomstandigheden, voor klimaatmaatregelen en tegen racisme. Die strijd moet ook gevoerd worden. Het gaat om een rechtvaardige en solidaire samenleving. Het sociale stelsel dat in de loop van de jaren vaak na veel strijd was opgebouwd is inmiddels voor een groot deel afgebroken. Daarom mogen we niet nu zomaar 'ons verlies nemen'.

Reactie van:

Cas Tuyn

wo, 06/24/2020 - 07:21

Het hele Koolmees pensioenstelsel staat op losse schroeven en is dus helemaal niet nodig zodra je doorkrijgt dat het een oplossing is voor een probleem dat er niet is. Een probleem dat door Koolmees gemaakt is door de rekenrente op nu 0,4% te zetten, negerend dat de werkelijke rendementen al 30 jaar gemiddeld 7% zijn.
Het ABP barst van het geld. Koolmees zullen we herdenken als de pensioenrover van 1800 miljard. De man die 3,3 miljoen gepensioneerden en 8 miljoen werkenden beroofde. Het ABP heeft als grootste pensioenfonds 420 miljard in kas, krijgt 12 miljard per jaar binnen aan premies en geeft 13 miljard per jaar uit aan pensioenen. Een kind kan uitrekenen dat ze dan zonder enig rendement op de beleggingen (rekenrente 0%) de komende 420 jaar de pensioenen kunnen uitbetalen. Ieder kind weet ook dan niemand 67+ 420 = 487 jaar oud wordt. De pensioenfondsen hebben dus meer dan genoeg geld. Koolmees en de NPO/kranten beweren het tegenovergestelde en LIEGEN dus.
Maar het is nog erger. Op die 420 miljard heeft het ABP de afgelopen 30 jaar elk jaar 7% rendement behaald, dat is 29 miljard per jaar. Elk kind dat kan rekenen begint nu keihard te lachen. Je komt elk jaar 1 miljard tekort op de premie/pensioenen, maar er komt 29 miljard aan beleggingswinst bij, dus elk jaar wordt het ABP 28 miljard rijker. LEUGENAAR Koolmees en zijn marionetten NPO en kranten zeggen nog steeds dat de pensioenfondsen geen geld hebben en binnenkort moeten korten. Wie gelooft deze onzin nog? Alle pensioenfondsen worden op dit moment vetgemest door Koolmees, met het doel het pensioenvarken te slachten in zijn Koolmees pensioen.
Er zijn nu 2 keuzes voor het ledenparlement van de FNV.

 1. Koolmees geloven en de pensioenpot vol gespaard vermogen van de deelnemers weggeven aan de werkgevers, overheid, idiele NGOs, Timmermans green Deal en verzekeraars. Deelnemers ruilen een uitzicht op pensioenverhoging in voor een zekerheid van pesnsioenverlaging.
 2. Het Koolmees pensionestelsel afwijzen en in het huidige systeem blijven. Koolmees heeft dan een probleem, want in het huidige systeem blijft al het geld dat hij steelt van de gepensioneerden in het fonds dat dan nog rijker wordt, maar hij kan er niet aan. Omdat Koolmees al heeft toegegeven dat zijn lage rekenrente niet werkt, moet de rekenrente dus omhoog, ik stel voor de helft van het 30-jarige gemiddelde van de rendementen, 3,5%. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met 52% en is er genoeg geld voor:
  • pensioenen met 20% omhoog (gemiste inflatiecorrectie),
  • eenmalige uitkering van maximaal 130% van je jaarpensioen naar rato van het aantal jaren dat je indexatie gemist hebt,
  • pensioenleeftijd terug naar 65 jaar,
  • Zware beroepen tussen de 1 en 5 jaar eerder stoppen.

Iedere lid van het ledenparlement dat voor optie 1 kiest moet opgenomen worden in het PieterBaan centrum. Wees verstandig en kom op voor de mensen die jij vertegenwoordigt. Zie ook: http://breedprotesttegendepensioenroof.nl/eisen.html

Beste CAS, je snapt nog niet hoe het nieuwe pensioen stelsel werkt
Al het geld in een wordt virtueel verdeeld over alle deelnemers, op ca 10% na
Die ca 10% van al dat geld gaat naar een solidariteits reserve, om groepen deelnemers die benadeeld worden, te compenseren
Je kunt fantaseren wat je wilt, hoe het huidige stelsel aangepast moet worden. Maar de politiek gaat over de hoogte van de rekenrente, en zij weigeren al 10 jaar om die rekenrente op een eerlijk niveau vast te stellen. Het nieuwe stelsel is om de politiek heen onderhandeld, en uit maatman berekeningen blijkt dat de uitkering van het nieuwe en oude nagenoeg gelijk zijn
Een belangrijke verbetering is dat het nieuwe pensioen een andere rekenrente kent, die wel eerlijk vastgesteld wordt, op basis van de langjarige beleggingsrendementen. Daardoor komt het geld vrij  dat nu in buffers zit. Als een fonds overstapt naar het nieuwe stelsel

Reactie van:

r.lubbersen

wo, 06/24/2020 - 17:57

Kameraden, het artikel van Rob en Lot over de pensioenen is voor mij een onaangename verrassing. Sowieso, maar zeker gezien de timing. Net nu een toenemend aantal deskundigen (zie: www.pensioenbelangen.nl), media (van Volkskrant t/m Telegraaf) én leden van het FNV-Ledenparlement steeds meer bedenkingen hebben bij het oude (2019) en het nieuwe pensioenakkoord. Mocht het nieuwe akkoord er zijn doorheengejaagd, dan ontstaat wellicht een nieuwe situatie en moeten we kijken hoe we de werknemersbelangen, jong en oud, vanaf die streep het beste kunnen behartigen. Maar dat is nu juist nog net even niet aan de orde! In het Algemeen Dagblad stond vorige week een interview met Jos Brocken. Dat was voor mij aanleiding een ingezonden brief te schrijven, die weliswaar niet is afgedrukt, maar die goed aangeeft hoe volgens mij onze opstelling in dit (s)t(r)ijdperk nu moet zijn:
"Jos Brocken moet niet jokkebrokken!Volgens Jos Brocken is er geen geld in het huidige systeem "om de pensioenen te verhogen". (AD 20-06) Deze bestuurder van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) vergeet daar twee dingen bij te vertellen. Eén: door de rekenrente met enkele procenten op te hogen, kunnen de pensioenen wél verhoogd worden. Ze kunnen zelfs met terugwerkende kracht geïndexeerd worden. Met een eenvoudige pennenstreek. Kwestie van politieke wil. En twee: want er is geld genoeg. Ondanks alle crises na 2008 is het vermogen van de pensioenfondsen opgelopen van 400 naar 1500 miljard euro. In dit systeem. Er is dus geen enkele reden om over te stappen op een pensioenstelsel met aanmerkelijk meer onzekerheden en dat daarom door sommigen een 'casinopensioen' genoemd wordt. Jos moet de hele waarheid zeggen, de halve waarheid is jokkebrokken.
Rob Lubbersen, Den Haag."

Reactie van:

Arie de Gruijter

wo, 06/24/2020 - 23:01

Ik heb nergens iets gelezen over wat er is voorzien voor reeds gepensioneerden. Deze kunnen er dus van uit gaan dat ze nog jaren geen indexatie zullen krijgen met bovendien voor velen een reeele kans op kortingen. Ook begrijp ik dat het nabestaandenpensioen vervalt op de datum van pensionering. Hoezo verbetering??

Als reactie op alle voorgaande discussiebijdragen van beide schrijvers van het artikel.

Het nieuwe contract dat ter beoordeling voorligt aan het ledenparlement van 4 juli zou, als het vanaf 2007 zou zijn toegepast, al die tijd wel voor indexatie hebben gezorgd. Dat is de opvatting van Corrie van Brenk in de tweede kamer namens 50Plus. Deze partij is echter alleen akkoord met het nieuwe contract als hun achterban, bestaande uit vele gepensioneerden, gecompenseerd worden voor het in de afgelopen 12 jaar acherwege blijven van deze indexatie. In dat geval wil 50Plus zelfs dat het nieuwe systeem onmiddellijk wordt ingevoerd en daarmee niet wordt gewacht tot 2027. Zo goed vinden zij dus het nieuw bedachte stelsel voor hun gepensioneerde achterban! En 50Plus heeft daar een belangrijk punt: die na-indexatie met terugwerkende kracht is inderdaad nog niet geregeld. En dat zou toch moeten kunnen: er zit nu ontzettend veel geld in de pensioenpotten en in het nieuwe systeem is er veel minder nodig. Het zou het Ledenparlement sieren als het de opdracht zou geven aan het hoofdbestuur van de FNV om dit als inzet te kiezen tot aan 2026 bij de gesprekken over de uitvoering en uitwerking van het contract bij alle pensioenfondsen. We weten echter dat de ondernemers en de overheid niet erg gewillig zullen zijn om hier garant voor te gaan staan, zeker in deze tijd van economische crisis. Die willen liever lagere pensioenpremies. Het hangt dus erg af van de druk vanuit de FNV de komende jaren richting deze partijen in de onderhandelingen om deze knelpunten op te lossen.
Tegelijkertijd weten we ook dat de opkomst bij met name de stakingen maar ook bij de demonstraties van 2019 niet voldoende was om hen toen op andere gedachten te brengen. De FNV zal samen met kaderleden dus alles op alles moeten zetten om qua vakbondsmacht te groeien.
Het referendum over het pensioenakkoord heeft de agenda voor de pensioenen veranderd. Je kunt daarom niet meer teruggrijpen op de oude agenda en eisen van vóór het akkoord. Een duidelijke overgrote meerderheid heeft in een referendum vóór het akkoord gestemd. Wat je ook over de manier van discussie en beinvloeding vindt die eraan vooraf is gegaan: de nieuwe agenda van juni 2019 is een feit. Wij willen graag vooruit denken en proberen aan de huidige situatie een perspectief te verbinden. Je kunt er geharnast in blijven zitten en vast blijven houden aan de eerdere uitgangspunten, daar schieten we niet veel mee op. Dat is een achterhoede gevecht. Beter is om al onze energie te steken in de opdrachtformulering aan het hoofdbestuur om de komende jaren voor de lage inkomens en precaire werkers en gepensioneerden er zoveel mogelijk uit te slepen. Een nieuwe agenda is nodig. Niet een oude die is uitgespeeld.

Lot van Baaren en Rob Marijnissen

Reactie van:

Gerrit Zeilemaker

ma, 06/29/2020 - 11:31

Nergens staat op de website van 50Plus dat ze het neuwe pensioenakkoord toejuichen. Ze juichen het indexeren toe! En ze willen dat vooral het indexeren onmiddelijk begint en de indexatie met terugwerkende kracht uitgevoerd wordt. Ondertussen hebben zij en vele anderen nog vele vragen en wel hierom: 
"De informatie over het pensioenakkoord wordt sinds afgelopen vrijdag druppelsgewijs vrijgegeven. Daar lijkt een strategie achter te zitten. Onze verwachtingen en de reacties lijken ‘van bovenaf’ te worden gemanaged. Dat is geen volwassen manier van werken.
Er zijn nog meerdere kritische vragen waarop geen antwoord is gegeven. Daardoor draait de geruchtenmachine op volle toeren en daar is niemand bij gebaat." https://50pluspartij.nl/actueel/4079-verklaring-50plus-pensioenakkoord-16-juni-2020  
In een democratie en zeker in een democratische vakbond weet je van te voren waarover je beslist, maar blijkbaar geldt dat voor de FNV-leiding en deze VVD-regering niet. En dan wordt het niet eens een voorhoede- of achterhoedegevecht, maar een schaduwgevecht! Mijn advies: Ledenparlement FNV, STEM TEGEN! 

Reactie van:

Jan Taat

za, 07/04/2020 - 08:13

De FNV heeft ondertussen 50Plus antwoorden gegeven:

FNV antwoordt. 50PLUS blijft tegen pensioenakkoord:
"50PLUS is aangenaam verrast door de antwoorden van de FNV op een deel van onze 55 vragen over het pensioenakkoord. Zo snel en duidelijk, daar kan minister Koolmees een voorbeeld aan nemen! Uit de antwoorden blijkt echter klip en klaar dat ouderen en gepensioneerden kunnen fluiten naar hun premie en hun rendement."
https://50pluspartij.nl/actueel/4138-reactie-antwoorden-fnv-vragen-50plus-pensioenakkoord-3-juli-2020

Reactie toevoegen

Plain text

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop