De politiek van degrowth

De degrowth-beweging identificeert en bekritiseert groei als fundamenteel voor het kapitalistische systeem. Groei verrijkt vastgoedbezitters en de rijken, maar laat de rest van de mensheid achter met de verwoestende gevolgen voor het milieu. [leestijd 15 minuten]

De degrowth-beweging heeft bijgedragen aan het milieubewustzijn van het marxisme in de afgelopen decennia. Maar in tegenstelling tot sommige voorstanders van degrowth die economische groei zien als het product van psychologische of culturele factoren, of van ondoordachte industrialisatie, kan ‒ en moet ‒ het marxisme het groeiparadigma beschouwen als een kernideologie van de kapitalistische samenleving, een complexe mythe die de drang naar accumulatie democratisch omkleedt. Tempest-redacteur Paul Fleckenstein interviewde Gareth Dale over de politiek van degrowth en de kritiek op de groei-ideologie in de kapitalistische samenleving.

Gareth, kun je jezelf voorstellen?

Ik doceer politicologie aan een universiteit in Londen. Mijn onderzoek gaat voornamelijk over milieupolitiek en de ideologie van economische groei. Ik ben actief in mijn vakbond, in verschillende campagnes en in een kleine socialistische groep, hoewel het gebrek aan weerklank van radicale socialistische ideeën me slapeloze nachten bezorgt. Hoe zal ik het zeggen? Het is interessant om te leven in deze conjunctuur waarin, als het kapitalisme maar door blijft gaan, het risico steeds groter wordt dat meerdere omslagpunten worden bereikt op weg naar de uitroeiing van miljoenen soorten, waaronder mogelijk zelfs de onze. Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat radicale bewegingen een kritische massa opbouwen, aan de noodrem trekken en naar een ander sociaal systeem kijken, een systeem dat gebaseerd is op solidariteit en planning, niet op dwangmatige accumulatie.

Je raakt precies de kern van het gevaarlijke moment waarin we ons bevinden en de strategische vraag hoe we de uitdaging het hoofd kunnen bieden en kunnen reageren. Tientallen jaren van business-as-usual hebben niets opgeleverd behalve een toename van de schaal van vernietiging, ondanks de groene retoriek van de elites.

Ik zou willen toevoegen: business-as-usual heeft de klimaatwetenschap en het discours eromheen beïnvloed. Degenen die de angstaanjagende schaal van vernietiging voorspelden, werden gemarginaliseerd. In het begin van de jaren 2000, toen ik systematisch over deze onderwerpen begon te lezen, deden de scherpste geesten vaak de donkerste voorspellingen. Ze zagen hoe de zwaartekracht van kapitaal, staten en fossiele brandstoffen de klimatologische lens vervormde, waardoor voorspellingen naar het zelfgenoegzame einde van de schaal werden getrokken in een poging om slechts langzame en milde hervormingen te rechtvaardigen. Hun voorspellingen, soms gekleineerd als 'catastrofisme', hielden rekening met die druk ‒ en terecht, zoals we nu kunnen zien tegen een achtergrond van brandende berghellingen. Zelfs vandaag de dag nemen de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer toe: ze groeien niet alleen, maar de groei versnelt ook nog eens.

Juist. En dat alles vormt de achtergrond voor alternatieven die worden voorgesteld, en in sommige gevallen overgenomen, door bewegingen zoals Groene Groei, Climate justice, de Green New Deal, eco-socialisme en, het hoofdonderwerp van dit interview, 'degrowth'. Degrowth is bekender in Europa dan in de Verenigde Staten. Kun je het concept uitleggen voor degenen die er niet mee bekend zijn?

Elk van deze alternatieven bestrijkt een breed scala aan standpunten, met veel overlappingen. Maar terwijl de Green New Deal in de kern sociaal-democratisch is, staat degrowth dichter bij tradities van utopisch socialisme, anarchisme en populisme (in de zin van de Russische Narodnik). Degrowth is een eco-politiek standpunt dat verbonden is aan een nogal diffuse beweging. Het begon vorm te krijgen in het begin van de jaren 2000 in Frankrijk ‒ en dat is een van de redenen waarom het bekender is in Europa dan in de Verenigde Staten.

Andere redenen zijn onder andere de meer militant kapitalistische cultuur van de Verenigde Staten die degrowth een moeilijker te beklimmen heuvel maakt. Door het grote aantal vliegreizen, het eten van vlees en de afhankelijkheid van auto's, maar ook door het opwarmen en afkoelen van die grote, vrijstaande huizen in de voorsteden, is de uitstoot van broeikasgassen in de VS per hoofd van de bevolking twee keer zo hoog als in Europa. Maar als ik de degrowth-beweging als diffuus beschrijf, dan moet ik daaraan toevoegen dat ze steeds meer profiel krijgt en dat haar socialistische vleugel ook in de Verenigde Staten erg prominent is en steeds meer aanhangers krijgt, onlangs nog in het marxistische tijdschrift Monthly Review.

We kunnen later terugkomen op vragen over de beweging, maar ik vraag me eerst af of je misschien zou kunnen uitleggen wat volgens jou de sterke basispunten zijn van degrowth in relatie tot economische groei met betrekking tot de planeet?

Ten eerste identificeert de degrowth-beweging groei als fundamenteel voor het kapitalistische systeem en ontwikkelt daar een kritiek op. Groei verrijkt eigenaren van onroerend goed en de rijken en laat de rest achter. En de gevolgen van voortdurende groei voor het milieu zijn rampzalig. Voorstanders van degrowth zijn alert op de 'destructieve krachten' die voortkomen uit wat marxisten de productiekrachten noemen.

Ten tweede is de kritiek op groei stevig gebaseerd op linkse standpunten: verdieping van de democratie, feminisme en antiracisme. Aangezien het doel is om de totale consumptie te verminderen, ligt de nadruk op de rijken en de rijke wereld.

Ten derde is de kritiek op het kapitalisme niet beperkt tot eigendomsverhoudingen (privé versus genationaliseerd eigendom), maar strekt zich uit tot de aard en de doelen van technologie en consumptie. Voorstanders van degrowth gaan er niet van uit dat behoeften en verlangens door God gegeven zijn. Ze hebben een kritische kijk op de 'productie van behoeften'.

Tenslotte erkennen voorstanders van degrowth dat de meest fundamentele menselijke behoefte een bewoonbare planeet is. Ze zijn nuchterder en helderder dan de meeste linkse partijen in het erkennen dat het aanpakken van de meervoudige milieucrises veel meer vereist dan nationalisatie van de energiesector en investeringen in hernieuwbare energie en elektrische voertuigen (EV's). Het vereist een extreme vermindering van het energieverbruik en het gebruik van materialen, tenminste in de rijke wereld, een vermindering die, hoewel gericht op de grootste energieverbruikers, ook de werkende mensen zal treffen, vooral in de consumptie van goederen als vliegverkeer en rundvlees. Hun argument is dat een wereld van 'publieke luxe en private toereikendheid', met meer gelijkheid en democratie, minder hiërarchie en veel meer vrije tijd, de levenskwaliteit voor de massa's onmetelijk zou kunnen verbeteren, zelfs als sommige consumptiegoederen van het menu zouden verdwijnen.

Voorstanders van degrowth verwerpen het 'groeiparadigma' dat het nationale economische beleid stuurt, dat vooruitgang en sociaal welzijn gelijkstelt met groei van het bruto binnenlands product (bbp). Er is zeker een ideologie van groei die business as usual ondersteunt, maar kapitalistische groei is ook materieel geworteld in privébezit, klasse, markten en accumulatie. Je noemde een zich ontwikkelende socialistische vleugel van degrowth, waaronder Monthly Review. Wat draagt het marxisme bij aan degrowth, of wat draagt de degrowth-beweging bij aan het marxisme?

De degrowth-beweging heeft de afgelopen decennia bijgedragen aan het milieubewustzijn van het marxisme. Maar in tegenstelling tot sommige voorstanders van degrowth die economische groei zien als het product van psychologische of culturele factoren, of van ondoordachte industrialisatie, kan ‒ en zou ‒ het marxisme het groeiparadigma moeten theoretiseren als een kernideologie van de kapitalistische samenleving, een complexe mythe die de accumulatiedrang democratisch omkleedt. Hoewel groei in de huidige betekenis niet in gebruik was in de tijd van Marx, is het niet moeilijk om in zijn geschriften kritiek te vinden op het groei imperatief. En zijn latere volgelingen Walter Benjamin, Erich Fromm, Herbert Marcuse, André Gorz en Cornelius Castoriadis ontwikkelden ideeën die, samen met romantische en religieuze kritieken op de industriële moderniteit, de voorgeschiedenis vormen van de degrowth-beweging.

Het verband tussen groei-ideologie en kapitaalaccumulatie wordt het duidelijkst gezien door marxisten die China en Sovjet-Rusland als staatskapitalistisch beschouwen. Als die systemen als socialistisch worden gezien, is de groeidrang niet specifiek kapitalistisch. Wat is het dan wel? Het is geen toeval dat een van de eerste denkers die de ideologie van de kapitalistische moderniteit identificeerde als 'groeifetisjisme' een theoreticus van het staatskapitalistische Rusland was, Mike Kidron, in 1966.

Dit zijn enkele theoretische punten die het marxisme naar degrowth kan brengen, maar hoe zit het met de praktijk? Marxisten die op één lijn staan met de groeibevorderende tradities ‒ sociaaldemocratie, stalinisme, maoïsme ‒ staan meestal niet sympathiek tegenover degrowth. Wat Leninisten betreft, in jouw en mijn opvatting van de term, denk ik dat het onze rol is om, naast ons te storten op campagnes, een gemeenschappelijke basis op te bouwen met linkse krachten in zowel het degrowth- als het Green New Deal-kamp. Bij het ene kamp is er een gedeelde taal van utopische aspiratie, menselijke emancipatie en de noodzaak om respect te leren voor de natuurlijke wereld. Bij het andere kamp is er een gedeelde inzet voor vakbondscampagnes voor klimaatbanen en voor een 'rechtvaardige overgang'.

Links geeft soms blijk van een kritiekloze acceptatie van kapitalistische technologie. Als die voor sociaal gebruik zou kunnen worden ingezet in plaats van voor winst, zou het de opwarming van de aarde kunnen aanpakken en misschien ook andere catastrofale planetaire grensproblemen zoals de vernietiging van natuurlijke ecosystemen, grondwateruitputting en stikstofvervuiling. Elektrificatie van alles, bijvoorbeeld. Maar hoe zit het met de steeds groter wordende koloniale mijnbouw van metalen en complexe chemicaliën die nodig is om dit uit te bouwen? En voor de voorstanders van kernenergie: hoe zit het met de proliferatie van wapens, het nucleaire afval en de gevaren van brandstofwinning? Kun je praten over de overgang naar een eco-socialistische samenleving en in welke mate hoogproductieve technologieën, bijvoorbeeld in de landbouw of de verwerkende industrie, kunnen worden behouden en gebruikt voor sociale doeleinden in plaats van winst? Wanneer is radicaler denken nodig over andere, nog arbeidsintensievere technologieën?

'Kritiekloze acceptatie' ‒ ja, precies. Zoals ik het zie, staat technologiefetisjisme centraal in de kapitalistische ideologie, in de fantasieën waarmee we ons verzoenen met dit brute en krankzinnige systeem. We vinden hoop, zelfs ontzag, in de technologiegerichte stijl waarmee het kapitaal en zijn kader de milieucrisis aanpakken. Hun techno-optimisme biedt ons een 'comfortdeken'. We kunnen onbeperkt blijven vliegen omdat vliegtuigen op biobrandstof en batterijen zullen vliegen. We hoeven ons geen zorgen te maken over de verbranding van olie en gas omdat de technologische tovenarij alle koolstof zal opvangen en opslaan. De scheepvaart zal overschakelen van koolwaterstoffen op waterstof. Voor energie kunnen we kernsplijting opvoeren en waarom niet ook gokken op kernfusie?

De persberichten gonzen van het nieuws van bedrijven over de nieuwste ontwikkelingen: kunstmatige bomen die koolstof uit de wind zuigen, vliegtuigen die op waterstof vliegen, enzovoort. Op een dag in de verre toekomst zullen ze misschien werken, maar op dit moment zijn ze de escapistische dagdromen van een wereld waarin technologieën eigendom zijn van het kapitaal, naar zijn evenbeeld worden gemaakt en worden ontwikkeld om winst en militair voordeel te behalen. De technocratische mythe is dat het verlagen van de CO2-emissies zich moet concentreren op het uitvinden en inzetten van nieuwe technologieën, waarbij het potentieel voor de toepassing van bestaande technologieën en voor sociale systeemveranderingen wordt gebagatelliseerd. En ze laten ons geloven dat nieuwe technologie gewoon kan worden toegepast en opgeschaald.

Het is een gemoedstoestand die onze eigen staat van vervreemding weerspiegelt. Als we naar een product verlangen, klikken we gewoon op een knop en voilà, binnen 24 uur ligt het bij de voordeur. De voorgeschiedenis van arbeid en natuur ‒ de winning van mineralen, productie, distributie enzovoort ‒ is verder weg dan ooit.

Zoals met de meeste ideologieën zijn deze technologische beloften geen 'nepnieuws'. In elk ervan zit een kern van waarheid, tenminste in technische termen. Maar ze lijken de uitstoot van broeikasgassen alleen serieus te verminderen als ze los van het totale systeem worden bekeken. Het is over het algemeen waar dat technologische vooruitgang de energie-efficiëntie kan verbeteren, maar in een kapitalistisch systeem wordt die winst meestal tenietgedaan door rebound-effecten. En veel van de technologisch-utopische speculaties vereisen dat we aannemen dat alleen de rijke wereld rijk zal blijven.

Bron: Smithsonian Institution

Laten we een paar voorbeelden bekijken. Een daarvan is kernenergie. Het is een zeer gecentraliseerde en geheimzinnige industrie, een spin-off van de wapenwedloop en ook kernfusie is sterk verbonden met oorlogsvoering. Kernsplijtingscentrales produceren dure energie en gevaarlijk afval. Je zou denken dat de dreiging van raketten op de Oekraïense Zaporizja kerncentrale de terugtrekking uit kernenergie zou versnellen, maar in plaats daarvan heeft de oorlog het stimuleren ervan aangewakkerd, zogenaamd om redenen van 'energiezekerheid' ‒ ook onder socialisten.

Zelfs als we afval en het risico van schade door oorlog negeren, moeten we op zijn minst de rekensom maken. Als het huidige niveau van energieverbruik per hoofd van de bevolking in de VS wereldwijd zou worden ingevoerd (we zijn toch internationalisten?) en door kerncentrales zou worden aangedreven, dan zouden ze 88 keer zo groot moeten worden. Om dat te visualiseren, neem je het huidige aantal wereldwijd, 440, en verhoog je het naar 38.720 ‒ en dan, als je model een groei van het bbp voorziet, verhoog je het nog verder. Zelfs als je denkt dat kernenergie slechts een kwart van de energie in de wereld zou moeten leveren, dan zou dat nog steeds een toename zijn van enkele honderden naar bijna 10.000 kerncentrales ‒ en die staan meestal aan de rand van stijgende zeeën.

Of neem waterstof. Er is veel te doen over het groene potentieel ervan, maar de meeste waterstof wordt geproduceerd in een proces dat enorm veel koolstof uitstoot. Minder dan één procent van de waterstofproductie is 'blauw' en slechts 0,04% is 'groen'. 'Blauwe' waterstof is oplichterij om het boren naar olie en gas te verlengen ‒ met veel lekkage van methaan en waarschijnlijk ook lekkage van de kooldioxide die zogenaamd wordt 'opgevangen en opgeslagen'. Wat we zien is dat fossiele brandstofbelangen waterstof gebruiken als PR-wapen. Hun marketing- en lobbycampagnes presenteren een grotendeels fictieve stof, blauwe waterstof, als een koolstofarme 'brug' naar een vage toekomstige groene overgang. De bijbedoeling is om de groeiende beweging tegen nieuwe boringen naar fossiel gas en olie tegen te gaan en te verwarren.

Of neem de luchtvaart. Er is veel hype rond elektrische vliegtuigen, maar die kunnen alleen werken voor kleine vliegtuigen op korte afstanden. Biobrandstoffen werken, maar ze concurreren met voedselgewassen. Sustainable Aviation Fuels (SAF) werken ook, maar zijn geen wondermiddel. In Groot-Brittannië is er één bedrijf dat afval kan omzetten in SAF. Maar ik heb hen geïnterviewd en daarna de berekeningen gemaakt. Zelfs als we al het huishoudelijk afval en bedrijfsafval van Groot-Brittannië zouden kunnen inzamelen, zou de jaarlijkse SAF-opbrengst slechts een paar miljoen ton zijn, veel minder dan de hoeveelheid brandstof die de vliegtuigen op de Britse luchthavens elk jaar verbruiken. Dat is de reden waarom serieuze ingenieurs, degenen die naar het grote geheel kijken en niet alleen naar de technologie zelf, stellen dat de luchtvaartindustrie in principe moet worden opgedoekt.

Kijk naar het Absolute Zero rapport van de UK FIRES onderzoeksgroep. Het zijn geen marxisten of voorstanders van degrowth; het zijn ingenieurs die de Britse klimaatveranderingswet serieus nemen, die wet vereist dat de regering de economie naar 'netto nul' stuurt tegen 2050. Om dat doel te bereiken, zo berekenen ze, moeten alle Britse luchthavens behalve Glasgow en Heathrow tegen 2030 gesloten zijn en die twee waarschijnlijk ook tegen 2050 ‒ en pas dan, als er nieuwe technologieën en massa's hernieuwbare elektriciteit in gebruik zijn genomen, kan er met de heropening begonnen worden.

Een laatste voorbeeld zijn elektrische voertuigen. Bij zulke producten moeten we ons afvragen: zijn ze de spil van een groene transitie, of zijn ze een nieuw goed dat ontworpen is om de wielen van de accumulatie draaiende te houden, om ervoor te zorgen dat elke bestuurder twee ton metaal en plastic overal mee naartoe blijft nemen, terwijl regeringen alternatieven blijven marginaliseren die de vraag naar reizen verminderen of het openbaar vervoer en fietspaden uitbreiden? En waar worden EV's door aangedreven? Batterijen, van lithium.

Nogmaals, reken maar uit. Als het hele wagenpark vervangen zou worden door EV's, dan zouden alle lithiumvoorraden van de planeet uitgeput raken en/of zou de mijnbouw op de zeebodem de oceanen verwoesten. Veel van die activiteiten reproduceren de relaties van het extractivistisch imperialisme. Kijk bijvoorbeeld naar de lithiumjacht van Duitsland in Bolivia. De technologiefetisjisten zullen zeggen: 'Lithium is pas in de jaren negentig ontdekt als chemische stof voor batterijen. Over tien jaar is er wel weer een nieuwe ontdekt.' Misschien. Maar op dat soort speculaties kunnen we wat betreft de toekomst van de planeet niet gokken.

Dit zijn punten waarover eco-socialisten en voorstanders van degrowth het eens zouden moeten zijn. De aanpak vereist een nadruk op 'sluiten' in de rijke landen net zoveel als op 'opnieuw bouwen'. Natuurlijk is er dringend behoefte aan meer elektriciteitsaansluitingen en veilig water in het Zuiden ‒ en ook in het Noorden ‒ om miljoenen mensen uit de armoede te halen. Sommige sectoren moeten uiteraard groeien. Maar in de landen met een hoog energieverbruik moet ook de luchtvaart bijna volledig worden stopgezet, evenals de rundvleessector en moet het gebruik van auto's en energie in het algemeen veel lager worden.

Men kan een perverse inspiratie vinden in de Verenigde Staten in oorlogstijd. 'Pervers' in de zin dat elk serieus degrowth- of eco-socialistisch programma antimilitaristisch moet zijn. Ik denk eerder aan de lijnen die Mike Davis uitzet in zijn essay 'Home-Front Ecology'. Davis beschrijft hoe het dagelijks leven in de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog veranderde. Auto's werden ingeruild voor fietsen, mensen sloopten het beton in hun tuin en plantten groenten. Tegenwoordig kun je je voorstellen dat agro-ecologie de buitenwijken transformeert. Het Amerikaanse gazon bijvoorbeeld. Momenteel is het een monocultuur die levenloos wordt gehouden door herbiciden en pesticiden. In plaats daarvan, tuinier er, laat het leven gedijen, plant fruitbomen en bloemen en in het proces zullen we onze relatie met de natuur transformeren. Er zou meer arbeid nodig zijn, maar er zou veel voedsel geproduceerd worden ‒ en lokaal, zonder de noodzaak van transport, conserveringsmiddelen, enzovoort. Dat vereist minder 'technologie' in de gebruikelijke zin van het woord.

High-tech bedrijven zoals Bayer ‒ de producent van Roundup ‒ zouden hun winsten zien kelderen. Maar het zou ontwikkelen wat marxisten de 'productiekrachten' noemen. Die concentreren zich niet op 'technologie' op zich, maar op menselijke kennis en capaciteiten. Vergroot het voorbeeld van de gazons in de voorsteden en we kunnen ons voorstellen dat de industriële landbouw wordt vervangen door agro-ecologie en agrobosbouw, een transformatie die de klimaatverandering drastisch zou beperken, het aanbod, de diversiteit en de veerkracht van gewassen zou vergroten en in het algemeen een begin zou maken met het overwinnen van de 'tegenstelling tussen stad en platteland'. Boeken zoals Braiding Sweetgrass staan vol suggesties over hoe onze relatie met de natuurlijke wereld een revolutie zou kunnen ondergaan.

Ik wil afsluiten met een eco-socialistische strategie. Tempest interviewde David Camfield, auteur van Future on Fire, eerder dit jaar. David benadrukte volgens mij terecht het belang van massabewegingen en strijd om de economische en maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen die nodig zijn om de opwarming van de aarde aan te pakken. Je hebt vraagtekens gezet bij een overheersende stroming in de radicale degrowth politiek, het lokalisme ‒ een focus op coöperaties, gemeentelijke hervormingen en wederzijdse hulp. Hoe zie je de doelstellingen van degrowth in relatie tot de uitdagingen van het opbouwen van massale strijd en bewegingen en het confronteren van de macht van de staat?

Ter verduidelijking, ik presenteerde geen volledige kritiek op het lokalisme in het Spectre essay. Zoals je hebt gezien in mijn opmerkingen over tuinen en tuinbouw, zou elke eco-socialistische overgang lokalisatie van de productie met zich meebrengen, met name van voedingsmiddelen. Mijn kritiek betreft veeleer degenen die, hoewel ze scherpe kritiek hebben op de neigingen van vakbonden en sociaaldemocraten om zich te conformeren aan de eisen van het systeem, een vrijbrief geven aan degrowth-politiek in haar municipalistische en coöperatieve vormen. Maar ook hier, net als in de vakbonden, is de uitdaging om massabewegingen op te bouwen die manieren kunnen openen om de bestaande structuren te doorbreken.

Net zoals Green New Dealers kunnen leren van de degrowth-beweging, zouden voorstanders van degrowth meer nadruk moeten leggen op klassenstrijd. De 'groei' die zij verafschuwen is structureel, inherent aan een systeem dat geregeerd wordt door een klasse van magnaten die toevallig ook vraatzuchtige consumenten zijn. We bevinden ons in een tijdperk van wijdverspreid antisysteembewustzijn, maar de antisysteemstrijd zal pas echt aan kracht winnen als het de 'traditionele' arbeidersacties voor lonen en arbeidsomstandigheden kan combineren met strijd tegen onderdrukking en oorlog en voor democratisering, het milieu, enzovoort.

Op mijn werkplek op dit moment, een universiteit, neem ik bijvoorbeeld deel aan vakbondsstrijd over salarissen en arbeidsvoorwaarden, maar ik ben ook betrokken bij een groep collega's die druk uitoefenen op het management om actie te ondernemen op het gebied van duurzaamheid. We hebben voorgesteld ‒ met succes ‒ dat als de universiteit betaalt voor onze reizen naar conferenties, ze erop moet aandringen dat we vervoer over de grond gebruiken in plaats van per vliegtuig, in ieder geval voor korte afstanden. Het punt is dat we meer zouden moeten doen om collectief te definiëren hoe menselijke behoeften eruit zien in het tijdperk van klimaatverandering.

Maar al te vaak worden consumptiekwesties gezien als een dichotomie: moralistische schuldgevoelens versus eenvoudige vraag naar 'meer'. Het laatste wordt door sommige marxisten verward met Marx' koestering van de steeds groeiende behoeften van de mensheid, maar de twee zijn niet hetzelfde. Wat soms wordt gezien als Marx' Prometheanisme is uiteindelijk een geloof in het vermogen van de menselijke soort om collectief haar eigen 'soort-zijn' te definiëren en steeds opnieuw te definiëren, inclusief haar relatie tot het milieu. Dat geloof in het vermogen van de mensheid om zichzelf radicaal te herdefiniëren is perfect verenigbaar met de degrowth beweging, tenminste aan de linkerzijde. Sterker nog, in het tijdperk van de klimaatafbraak zal het voortbestaan van de soort afhangen van die herdefiniëring.

Dit artikel stond op Tempest. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.

Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop