Hezbollah steeds geïsoleerder in het Midden-Oosten

Veel mensen zijn bang dat de oorlog tussen Israël en Hamas Hezbollah zal aantrekken. Maar de partij mist de wijdverspreide steun die ze ooit genoot door haar samenwerking met Assad in Syrië en haar nauwe banden met zakelijke belangen.

De oorlog van Israël tegen de bevolking van Gaza ‒ die tot nu toe aan meer dan 3.500 mensen het leven heeft gekost en cruciale infrastructuur heeft verwoest, waaronder scholen en ziekenhuizen ‒ woedt nu al meer dan twee weken. Sinds het begin van de Israëlische bombardementen, die werden uitgevoerd nadat een militaire operatie van Hamas op 7 oktober 1.400 Israëli's, waaronder veel burgers, het leven kostte, zijn waarnemers bang dat het conflict regionale actoren zoals de in Libanon gevestigde Hezbollah, gesteund door zijn belangrijkste geldschieter Iran, zou kunnen aantrekken.

Dat verklaart deels de terughoudendheid van Israël om een grondinvasie te lanceren in de Gazastrook, ondanks het feit dat het land dat sinds het begin van het conflict heeft aangekondigd. Hezbollah, dat meer dan vijftigduizend troepen onder zijn controle heeft, is een belangrijke militaire macht en het vooruitzicht dat Hezbollah een noordelijk front zou openen in de voortdurende oorlog heeft de meer oorlogszuchtige elementen binnen de Israëlische veiligheidsstaat getemperd en de Verenigde Staten gedwongen om externe partijen te waarschuwen voor interventie.

De obstakels voor de betrokkenheid van Hezbollah bij de oorlog zijn echter gecompliceerder dan de uitspraken van de leden van Hezbollah en de Iraanse verklaringen over de bereidheid van Hezbollah tot een nieuwe militaire confrontatie doen vermoeden. Er zijn nog steeds meerdere tegenstrijdige belangen, zowel binnen de Libanese partij als in de regio, die het onmogelijk maken om met zekerheid te spreken over de vooruitzichten op een escalatie van de oorlog.

De wortels daarvoor liggen in de geschiedenis van Hezbollah en de evolutie van het draagvlak van de partij. Dat draagvlak is gevormd door de voortdurende bezetting van Palestina door Israël en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Een regionaal conflict is nu waarschijnlijker dan het in decennia is geweest.

Klasseverdeling

Hezbollah werd officieel opgericht in 1985, maar begon zich al in 1982 te organiseren. Sindsdien wordt de zogenaamde ‘Partij van God’ politiek, militair, sociaal en financieel gesteund door de Islamitische Republiek Iran. De Islamitische Republiek was Hezbollah’s belangrijkste financieringsbron, hoewel de Libanese partij in het afgelopen decennium ook aanvullende inkomstenbronnen heeft ontwikkeld in Libanon en Syrië, waar ze fondsen heeft geworven door haar betrokkenheid bij smokkel en drugshandel.

Sinds de jaren '90 is Hezbollah de meest prominente stem geworden voor de sjiitische bevolking in Libanon en overtrof daarmee de andere belangrijkste sjiitische partij Amal. Hezbollah heeft die prominente positie bereikt door welzijnszorg en diensten te verlenen aan de sjiitische bevolking via haar eigen organisaties en instellingen en als belangrijkste speler in het militaire verzet tegen Israël. Beide inspanningen werden mogelijk gemaakt door de financiële steun van Iran.

Sinds de oprichting is de basis van Hezbollah verbreed en geëvolueerd. Sindsdien is het een partij geworden waarvan het lidmaatschap en het kader in toenemende mate worden gedomineerd door een deel van de sjiitische bourgeoisie en de hogere middenklasse, met name in Beiroet. Dat is een belangrijk verschil met de wortels van de partij onder religieuze geestelijken en de volksklasse. In de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad zijn veel rijke families en de meeste kooplieden betrouwbare aanhangers van Hezbollah geworden. Naarmate de partij groeide, hielp ze mee aan de opkomst van een nieuw segment van de bourgeoisie die met haar verbonden was via het Iraanse kapitaal. Ondertussen is de rest van de sjiitische bourgeoisie, zowel in Libanon als in de diaspora, steeds meer onder de paraplu van Hezbollah gekomen.

De partij heeft ook steeds meer gewicht gekregen in beroepsverenigingen en in sommige particuliere bedrijven, vooral in onroerend goed, toerisme en handel. Onder de directe invloed van Hezbollah hebben die belangengroepen aan macht gewonnen in het Libanese bedrijfsleven. Hezbollah is dan ook een belangrijke economische speler in Libanon geworden door betrekkingen te onderhouden met verschillende zakelijke belangengroepen die werk bieden aan tienduizenden mensen. Dat heeft, naast de netwerken van de partij binnen maatschappelijke organisaties en haar gewapende tak, gezorgd voor haar populariteit.

Tegelijkertijd is Hezbollah erin geslaagd hegemonie te verwerven onder de sjiitische bevolking van Libanon door een combinatie van instemming en dwang: het eerste is gebaseerd op de verlening van broodnodige diensten door de partij aan grote delen van de sjiitische bevolking, het tweede op repressieve maatregelen tegen degenen die de aanspraak van de partij op een monopolie op het verzet tegen Israël in Libanon betwisten. Na het uitbreken van de Libanese opstand in oktober 2019 aarzelde Hezbollah niet om te mobiliseren. Aanvankelijk riep de partij haar aanhangers en leden bijeen om de demonstranten op verschillende plaatsen te intimideren en hen aan te vallen in het centrum van Beiroet en in de stad Nabatiyeh, in het zuiden van Libanon.

De verburgerlijking van Hezbollah heeft andere gevolgen gehad, naast het feit dat het de partij motiveerde om zich tegen volksprotesten te keren. Het heeft ook de politieke oriëntatie van de partij ten opzichte van het Libanese sektarische en neoliberale politieke systeem veranderd. Hezbollah heeft zich ontwikkeld van een radicale tegenstander van dat systeem tot een voorstander van compromissen en participatie binnen de bestaande politieke structuren van Libanon. Bovendien is Hezbollah een van de belangrijkste beschermers van het Libanese politieke systeem geworden, naast de rest van de heersende klasse van het land.

De wortels van Hezbollah

De Israëlische invasie van Libanon in 1982 was deels ingegeven door de ontwikkeling van Hezbollah. De eerste militaire operaties die Hezbollah uitvoerde vóór haar officiële oprichting in 1985 waren zelfmoordaanslagen op westerse ambassades en doelen, evenals ontvoeringen van westerlingen in de jaren tachtig. Maar sindsdien, en tot in de jaren 2000, is de ontwikkeling van het gewapende apparaat van Hezbollah nauw verbonden met de verzetsactiviteiten van de organisatie tegen Israël.

In 2000 verdreef Hezbollah Israël uit het zuiden van Libanon, waarmee een einde kwam aan een bezetting die in 1978 begon. Ondanks het uitwisselen van raketten van beide kanten van de grens, heeft de Partij van God dat gebied sindsdien behouden. Israël lanceerde een nieuwe oorlog tegen Libanon en Hezbollah in 2006, waarbij in Libanon meer dan 1.500 slachtoffers vielen, waarvan 1.200 burgers; Israël verloor 160 burgers, waaronder 120 soldaten.

Ondanks de asymmetrie van het aantal slachtoffers slaagde Israël er niet in zijn doelstellingen in de oorlog tegen Libanon te bereiken, wat Hezbollah als een succes beschouwde. De Partij van God zou deze overwinning gebruiken om haar populariteit in Libanon en het bredere Midden-Oosten te versterken. De zuidelijke gebieden van Libanon leden het meest onder de Israëlische aanvallen, invasies en bezetting, en het verzet van Hezbollah stelde haar in staat om haar sociale basis onder de sjiitische bevolking te verbreden.

Sinds de oorlog van 2006 is het verzet van Hezbollah tegen Israël, dat de kern van haar identiteit vormde, echter steeds meer ondergeschikt gemaakt aan de andere politieke doelstellingen van de partij en haar sponsor Iran. Dat kwam met name tot uiting in de militaire interventie van Hezbollah in Syrië, die de partij vanuit militair oogpunt aanzienlijk versterkte door de rekrutering voor de militaire arm van de partij te vergroten. Door de samenwerking met het despotische regime van Bashar Al-Assad en met Rusland en Iran kon Hezbollah ook nieuwe strategieën leren en gevechtservaring opdoen.

Maar vanuit het perspectief van Hezbollah's betrokkenheid bij Palestina betekende de Syrië-campagne een belangrijke heroriëntatie ten opzichte van de strijd tegen Israël. Dat betekent niet dat de militaire component van de partij geen rol speelde en nog steeds speelt in haar betrekkingen met Israël, maar na de oorlog van 2006 ging Hezbollah haar troepen steeds meer voor andere doeleinden inzetten.

Groeiende macht, afnemende steun

De militaire capaciteiten en aantallen van Hezbollah zijn sinds de oorlog in 2006 aanzienlijk toegenomen. De organisatie heeft haar arsenaal aanzienlijk uitgebreid en heeft nu een enorm aantal raketten en geleide projectielen onder controle. Deze toename van de militaire macht is echter niet samengevallen met een toename van de steun onder de bevolking. Op nationaal niveau is Hezbollah steeds meer geïsoleerd geraakt, zowel politiek als sociaal, buiten de sjiitische bevolking.

De partij is betrokken geweest bij een aantal sektarische conflicten binnen Libanon, zoals het Khalde-incident dat in augustus 2021 plaatsvond in een stad net ten zuiden van Beiroet. Daar braken gevechten uit tussen Hezbollah en lokale Arabische soennitische stammen die leidden tot drie doden. In dezelfde maand onderschepten boze jongeren in het in meerderheid Druzische dorp Chouaya een busje met Hezbollah-militieleden die waren uitgerust met een raketwerper. Het plan van de militieleden was om Israël van daaruit onder vuur te nemen. De Hezbollah-strijders werden echter aangevallen door de Druzische jongeren, die hen de raketlanceerder afhandig maakten, en ze werden gedwongen om zich terug te trekken.

Twee maanden later, in oktober 2021, vond een ander groot incident plaats. Na een protest van leden van Hezbollah en haar bondgenoot Amal tegen rechter Tarek Bitar, die belast was met het onderzoek naar de explosie in de haven van Beiroet op 4 augustus 2020, braken er straatgevechten uit in de naburige wijk Tayouné in het zuiden van Beiroet. Bij de botsingen stonden sjiitische strijders van Hezbollah en Amal tegenover andere minderheden die gestationeerd waren in christelijke wijken, waarschijnlijk leden van de Libanese Strijdkrachten, een christelijke extreemrechtse beweging. Bij dat straatgevecht vielen zeven doden en tweeëndertig gewonden, wat de angst voor een nieuwe burgeroorlog aanwakkerde.

Binnen Libanon zien sektarische politieke partijen die tegen Hezbollah zijn, maar ook bredere lagen van de bevolking, Hezbollah als het belangrijkste obstakel om gerechtigheid te krijgen voor de explosie in de haven van Beiroet. Het hoofd van de verbindings- en coördinatie-eenheid van Hezbollah, Wafic Safa, heeft bijvoorbeeld gedreigd dat hij rechter Bitar 'uit de weg zou ruimen'. Zelfs de voormalige politieke bondgenoten van de partij, zoals de Free Patriotic Movement, hebben zich steeds kritischer uitgelaten over de partij.

De belangrijkste politieke actoren in Libanon, zoals de Progressieve Socialistische Partij en haar oude leider Walid Jumblatt, blijven hun steun uitspreken voor de Palestijnse strijd in de Gazastrook. Ze hebben dat echter gedaan terwijl ze benadrukken dat ze ertegen zijn dat hun land betrokken raakt bij een nieuwe oorlog met Israël. Daarnaast kampt het land met een diepe sociaaleconomische crisis, die al sinds oktober 2019 aanhoudt. In deze periode is het armoedepercentage drastisch gestegen van 25 procent in 2019 tot meer dan 80 procent. Voor grote delen van de bevolking is een nieuwe oorlog niet vol te houden.

Dit alles betekent dat de brede steun onder de bevolking die Hezbollah in 2006 genoot, nu ontbreekt. Buiten het Libanese nationale toneel heeft de militaire interventie van Hezbollah om het despotische Syrische regime te steunen bij het neerslaan van de volksopstand in het land, de populariteit van Hezbollah op regionaal niveau ondermijnd..

Hezbollah is sinds het begin van de Syrische opstand in 2011 afgestapt van een strategie die voornamelijk gebaseerd is op een gewapende confrontatie met Israël. Een deel van de motivatie hiervoor is dat Iran, haar belangrijkste sponsor, niet wil dat Hezbollah aanzienlijk verzwakt in een nieuwe oorlog met Israël in Libanon. Hoewel Hezbollah in Libanon is gevestigd en enige relatieve politieke autonomie heeft, is de partij grotendeels gebonden aan de belangen van de Islamitische Republiek.

De rol die Hezbollah in de regio heeft gespeeld is het consolideren en uitbreiden van het netwerk van regionale bondgenoten van Iran, waaronder statelijke en niet-statelijke actoren. Na de moord op Qassem Soleimani, de commandant van de Quds Force, het onderdeel van de Islamitische Revolutionaire Garde dat primair verantwoordelijk is voor extraterritoriale en clandestiene activiteiten, is het belang van Hezbollah voor de Iraanse staat alleen maar toegenomen. Hezbollah is daarmee de belangrijkste hoeder geworden van Libanon's sektarische neoliberale systeem en de belangrijkste handhaver van Irans geopolitieke belangen.

Ondanks de met Teheran gedeelde terughoudendheid van Hezbollah om een nieuwe oorlog met Israël te beginnen, moet bij alle berekeningen ook rekening worden gehouden met de behoefte van de partij om de relatie met haar politieke bondgenoot Hamas tot op zekere hoogte in stand te houden en met wat zij ziet als de politieke winst die de aanvallen van 7 oktober hebben opgeleverd. Die aanvallen hebben de positie van Iran, Hezbollah en Hamas in de regio versterkt.

Hamas heeft zichzelf opnieuw kunnen positioneren als de belangrijkste speler op het Palestijnse politieke toneel, waardoor de toch al zwakke Palestijnse Autoriteit nog verder is gemarginaliseerd. De Palestijnse kwestie en de noodzaak om er politiek mee om te gaan staan nu weer zowel op de Israëlische als op de regionale agenda. De aanval van Hamas op Israël op 7 oktober en de reactie van Israël daarop hebben het normaliseringsproces ondermijnd dat door Donald Trump in gang is gezet en door Joe Biden is overgenomen en hebben ervoor gezorgd dat de bezetting niet kan worden genegeerd op de weg naar het gladstrijken van de voorheen vijandige relaties in de regio. Kort nadat de oorlog uitbrak, reageerde het Koninkrijk Saoedi-Arabië door alle vooruitgang op het gebied van bilaterale overeenkomsten tussen zichzelf en Israël stop te zetten.

Nu de oorlog zich verder ontwikkelt, is het duidelijk dat er geen weg naar stabiliteit in het Midden-Oosten mogelijk is als de bezetting en kolonisatie van Palestina genegeerd worden. De belangrijkste taak voor links en progressieve actoren in de regio moet zijn om een strategie op te bouwen die gebaseerd is op regionale solidariteit van onderop. Dat vereist verzet tegen de coalitie van westerse machten en Israël aan de ene kant en regionale autoritaire machten en de politieke krachten die met hen verbonden zijn aan de andere kant. Die strategie, gebaseerd op klassenstrijd van onderop, is de enige manier om de volksklasse van het Midden-Oosten te bevrijden van regimes die overeind worden gehouden door de imperiale macht van de Verenigde Staten, Rusland en China.

Dit artikel stond op Jacobin. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.

Dossier

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop