Tegen de militaire orde, solidariteit met de volkeren van Myanmar!

Op zondag 28 februari hebben oproerpolitie en soldaten, vaak zonder onderscheid te maken, in veel delen van het land op de bevolking geschoten, waarbij volgens het Myanmarese dagblad The Irrawady ten minste 13 mensen om het leven zijn gekomen en veel anderen ernstig gewond zijn geraakt (voorlopige gegevens).

Dit is een gecoördineerde actie om de beweging van burgerlijke ongehoorzaamheid te breken. Een nieuwe golf van arrestaties is aan de gang: naar verluidt worden meer dan 830 mensen vastgehouden of gezocht. Op maandag 1 maart zijn de arrestaties voortgezet, maar het leger lijkt de hevige aanvallen van de vorige dag niet te hebben hervat, ondanks het feit dat demonstranten barricades hebben opgeworpen om hun wijken te beschermen. De repressie is in een nieuwe fase gekomen, wat de versterking van de internationale solidariteit des te dringender maakt.

Het leger van Myanmar (Tatmadaw) heeft met de staatsgreep van 1 februari 2021 niet voor het eerst de macht gegrepen, maar ze heeft integendeel sedert 1962 onophoudelijk het centrum van de macht beheerst. De staatsgreep was niet het resultaat van een eenvoudige strijd tussen militaire facties, zoals in het verleden het geval was, ook al dient de staatsgreep de politieke ambities van stafchef Min Aung Hlaing, die dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De staatsgreep is grotendeels 'preventief' in het licht van een politieke situatie die uit de hand is gelopen. Myanmar maakt een diepe sociaal-economische en politiek-institutionele crisis door, die de omvang van de omwentelingen in de samenleving weerspiegelt, alsmede de gevolgen van de gezondheidscrisis als gevolg van covid-19, waarvan het beheer door het regime catastrofaal is.

Omdat ze de omvang van deze omwentelingen niet hadden begrepen, hadden de leiders van de Tatmadaw waarschijnlijk de immense, aanvankelijk grotendeels spontane, beweging van burgerlijke ongehoorzaamheid in reactie op de putsch, niet verwacht. Het vorige massale verzet tegen de militaire dictatuur, die met name gedragen werd door de studentenbeweging en ambtenaren, dateert van 1988 en werd door het regime in bloed gesmoord. Nu lijkt het verzet nog breder te zijn. Bijna alle sociale lagen zijn actief in het verzet, evenals de meeste delen (nationaliteiten) van de multi-etnische Unie van Myanmar. Ze heeft snel een specifiek actiekader aangenomen, de Beweging Burgerlijke Ongehoorzaamheid (CDM), een nieuwe ontwikkeling in vergelijking met 1988.

Na de verkiezingen in 2015, grotendeels gewonnen door de Nationale Liga voor Democratie (NLD) van Aung San Suu Kyi, werd het jaar daarop een (zeer ongelijk) akkoord over machtsdeling gesloten tussen het leger en Suu Kyi, dat een 'vreedzame democratische transitie' op gang moest brengen. De staatsgreep van 1 februari bekrachtigt het mislukken van deze overgang. In de afgelopen 4 jaar kon het maatschappelijk middenveld zich echter versterken en nieuwe ervaringen opdoen, waarbij een dynamiek werd versterkt die tien jaar eerder, na de economische openstelling van het land, was begonnen met de ontwikkeling van vooral jonge vrouwelijke industriële loonarbeiders, vakbonden (vooral in de exportgerichte kledingsector), verenigingen en NGO's, een kritische pers en verkiezingen. Er zijn banden van internationale solidariteit gesmeed en de strijd voor sociale en democratische rechten heeft aan legitimiteit gewonnen. Er moet echter op gewezen worden dat de NLD heeft getracht deze bewegingen in haar eigen voordeel uitsluitend tot het electorale vlak te beperken en dat haar regering wetten heeft aangenomen die de vrijheden beperken.

Het conflict tussen Aung San Suu Kyi en de legerleiding draaide niet in de eerste plaats om algemene politieke zaken. Het leger verdenkt Peking er zeker van de NLD-verkiezingscampagne te hebben gefinancierd. Ze hebben nationale bewegingen die steun uit China hebben ontvangen, bestreden en zullen dat waarschijnlijk blijven doen. Ze hebben echter te maken met hun grote buur, die massaal in het land investeert en infrastructuur ontwikkelt, met name voor de aanleg van een diepzeehaven in de regio Rakine (Arakan). Voor Xi Jinping is Myanmar van strategisch belang: het vormt een 'corridor' die hem toegang geeft tot de Indische Oceaan en de Straat van Malakka omzeilt, die voor hem gesloten zou kunnen worden in geval van een regionaal conflict.

De tragedie in 2017 toont aan dat de crisis tussen de NLD en de Generale Staf op dit punt niet afgelopen is, integendeel. Onder auspiciën van generaal Min Aung Hlaing vielen het leger en paramilitairen de Rohingya's aan, een overwegend islamitische bevolkingsgroep die een verschrikkelijke slachting onderging, om de vestiging van Chinese en Indiase belangen op hun grondgebied te vergemakkelijken. Het extreme geweld van de vervolgingen heeft geleid tot de massale uittocht van 730.000 leden van deze gemeenschap. In plaats van de moorden aan de kaak te stellen, heeft Aung San Suu Kyi – in 1991 de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede! – zich, ook in de internationale arena, ingezet om het genocidale regime met hand en tand te verdedigen, waarbij ze alle democratische en humanitaire geloofwaardigheid heeft verloren. Net als de kern van het militaire regime is Suu Kyi een etno-nationaliste van de Bamar (de meerderheid van de bevolking van Myanmar), die haar opvatting over de multi-etnische Unie verdringt, en zij heeft geen enkele consideratie getoond voor de Rohingya's, wier naam zij zelfs weigert uit te spreken. In deze beproeving hebben de Rohingya's geen steun gekregen van de Nationaliteiten van de Unie.

Het onderlinge gevecht tussen Aung San Suu Kyi en Min Aung Hlaing heeft zich in feite op institutioneel niveau afgespeeld. Het compromis in 2016 heeft de kwestie van de grondwetshervorming niet geregeld. De grondwet van 2008 geeft het leger 25% van de zetels (aangewezen door de generale staf en niet gekozen) in zowel het parlement als de senaat. Een minimum van 75% van de stemmen is vereist om de grondwet te wijzigen. Ongekozen parlementsleden kunnen, samen met hun bondgenoten, elke wijziging tegenhouden die tegen hun belangen ingaat. Hoewel het presidentschap van de staat van rechtswege een burger is, heeft de junta bovendien een op maat gemaakte clausule in de grondwet opgenomen om te voorkomen dat Aung San Suu Kyi deze post kan bekleden: mensen met een echtgenoot of kinderen met een buitenlandse nationaliteit (wat bij haar het geval is) kunnen zich niet kandidaat stellen. Zij was dus slechts 'de facto' staatshoofd, als adviseur, zonder de titel.

Bij de vrije verkiezingen van november 2020 behaalde de NLD een overweldigend resultaat (83% van de stemmen) ten koste van de partij van de militairen. Op grond van haar opeenvolgende electorale successen kon Suu Kyi eisen dat de institutionele blokkade werd opgeheven, wat de generale staf en Min Aung Hlaing weigerden, ook al kon geen enkele grondwetswijziging tegen hun wil worden aangenomen dankzij het quotum van niet-gekozen zetels dat ze in het parlement bezaten. De junta, die steeds onwettiger werd, nam zijn toevlucht tot een preventieve staatsgreep.

Het verzet tegen de staatsgreep nam onmiddellijk een massale omvang aan, een teken van de nieuwe tijden. Jongeren staan opnieuw in de voorste gelederen van de strijd, ook jongeren in het hoger onderwijs. Deze generatie – Generatie Z – verschilt sterk van de generatie die het verzet in 1988 droeg. Ze staat bijzonder open voor de wereld, beheerst moderne communicatietechnieken, is zeer vindingrijk en reactief, en integreert dezelfde actievormen als haar tegenhangers in de regio, met name in Thailand, van straattheater tot het symbool van de drie vingers die naar de hemel wijzen, als verwijzing naar de serie romans en films Hunger Games. Met name hier wordt duidelijk dat het een andere tijd is, nadat het land lang geïsoleerd werd gehouden door het militaire regime.

Ook werkers in de gezondheidszorg, ambtenaren, leraren, journalisten, werknemers bij de overheid en in de particuliere sector, vuilnismannen, brandweerlieden, ondernemers en winkeliers hebben hun stem laten horen. De hele samenleving is bezorgd. De vakbondsfederatie van Myanmar (CTUM) heeft op 8 februari een algemene staking uitgeroepen, die gevolgen heeft voor veel ondernemingen die eigendom zijn van het leger. De beweging heeft zich uitgebreid tot de boerenbevolking, die gedestabiliseerd is door de stroom van buitenlandse investeringen. Plaatselijke gemeenschappen verzetten zich tegen mijnbouwprojecten en de bouw van stuwdammen. Tot de componenten die een bijzonder belangrijke rol spelen in dit verzet behoren Generatie Z, de ouderen van de generatie van 88 en de vakbeweging, die samenwerken in het Comité Burgerlijke Ongehoorzaamheid (CDM). Ze zijn voorstander van actieve geweldloosheid en houden parallelle stakingen en 'vloeiende' acties en massabijeenkomsten. Het CDM helpt met name om solidariteit te organiseren met stakers die zonder inkomen komen te zitten. Een andere component van het verzet is de NLD, waarvan de kaderleden systematisch het doelwit van repressie zijn. Demonstraties in het gebied waar de Bamar wonen, vinden vaak plaats onder de vlag van de NLD en met het portret van Aung San Suu Kyi.

In de meeste nationaliteiten ontstaan dissidente bewegingen. Zonder vertrouwen in Suu Kyi, een etno-nationaliste uit Bamara, zien ze in de staatsgreep een verhoogd gevaar van militair ingrijpen tegen hen. Aangezien de kwestie van grondwetshervorming op de agenda staat, brengen ze hun eigen eisen naar voren, waarbij ze de kwestie van een echt federalisme aan de orde stellen. De rechten van de nationaliteiten zijn een sleutelkwestie voor de toekomst van de Unie van Myanmar.

De huidige generatie van hoge officieren in de top van het leger heeft niet dezelfde achtergrond als die waarop de Myanmarese dictatuur vroeger steunde. Ze leiden twee grote conglomeraten waarvan de winsten afhangen van de regionale handel, pijlers van het 'Khaki-kapitalisme', alsmede van de lucratieve handel in jade en andere edelstenen, verdovende middelen en hout. Ze dachten waarschijnlijk (terecht) dat hun Aziatische buren, de kamers van koophandel en de multinationals de staatsgreep wel zouden toejuichen. De macht van de ongehoorzaamheidsbeweging is echter zo groot dat de economische partners van Myanmar (met enkele uitzonderingen zoals China) er wel rekening mee moesten houden. Met name de multinationals zijn bang om, zoals in het verleden, met boycotcampagnes te worden geconfronteerd.

De junta experimenteerde met politierepressie, waarbij minstens vijf slachtoffers vielen. Ze heeft meer dan 700 mensen gearresteerd. Ze toonde haar spierballen door de soldaten uit de kazernes te halen. Dat heeft het protest alleen maar geradicaliseerd. De junta lijkt nu tijd te rekken, in de hoop dat de beweging uitgeput zal raken vanwege de verschrikkelijke verarming van de bevolking. Ze probeert verdeeldheid te zaaien binnen de oppositie (door bepaalde persoonlijkheden te coöpteren voor een burgerregering). De geografische uitbreiding van het vriendjeskapitalisme stelt haar in staat leden van de plaatselijke elite te coöpteren. Ze sluit ook akkoorden met enkele vertegenwoordigers van verschillende nationaliteiten en belooft (gecontroleerde) verkiezingen om buitenlandse regeringen gunstig te stemmen. Maar het valt niet uit te sluiten dat de junta op een dag zal kiezen voor massale, bloedige repressie.

In deze moeilijke omstandigheden betuigt de Vierde Internationale haar volledige solidariteit met de grote beweging van burgerlijke ongehoorzaamheid die aan de gang is en waarvan we de draagwijdte, de inzet en de dynamiek prijzen.

* We eisen de onvoorwaardelijke vrijlating van alle politieke gevangenen.

* We steunen de nationaliteiten bij de verdediging van hun rechten.

* We eisen de intrekking van alle repressieve wetten (met name op het gebied van de cyberveiligheid) die een ongehinderde repressie mogelijk maken; de bescherming van betogers en stakers; de eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, de vrijheid van vereniging en de vakbondsrechten...

* De deelname van Mayanmar aan internationale organisaties, te beginnen met ASEAN, moet worden opgeschort totdat democratische verkiezingen zijn gehouden en een burgerregering is gevormd, vrij van militaire voogdij.

* Het leger is eigenaar van twee enorme conglomeraten, de Myanmar Economic Corporation (MEC) en Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL). Alle samenwerking met deze conglomeraten moet worden stopgezet en de overzeese tegoeden van leden van de junta en hun bondgenoten moeten worden bevroren. De producten van de door het leger gecontroleerde industrieën moeten worden geboycot.

* Aan de voorwaarden voor een brede constitutionele hervorming moet worden voldaan. Een simpele terugkeer naar de situatie van vóór 1 februari heeft geen zin: het leger zat toen al in het centrum van de macht, het kon en zou opnieuw in staat zijn elke democratische overgang te blokkeren.

* De regionale (Thailand...) en internationale ervaring leert dat de algemene tendens tot verharding van autoritaire regimes stuit op volksopstanden die in staat zijn belangrijke overwinningen te behalen. Het Myanmarese volk kreeg onmiddellijk de steun van de informele Milk Tea Alliance, actief in Hong Kong, Taiwan, Myanmar en Thailand. Het is tijd voor een nieuw, op solidariteit gebaseerd internationalisme!

Deze verklaring werd op 24 februari gepubliceerd op Fourth International. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.

Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop