Fractie LO-LCR Europarlement

ARMOINE BORDES ontdekte dat het een van de ge-woontes van de Economische en Monetaire Commissie is om verte-genwoordi-gers van het bedrijfsleven te la-ten... mee discussiëren! De verte-genwoordiger van Rhône-Pou-lenc protesteerde tegen een regeling die de kosten van z'n bedrijf zou doen stijgen. Bordes was verontwaardigd over dit bedrijf 'dat het lef heeft zich te bekla-gen over een regeling. Terwijl men hen toestaat we-reld-wijd 11.000 banen op te heffen en de helft van hun fabrie-ken te sluiten in het kader van een fusie tussen Hoechst en Rhône-Poulenc. Terwijl ze miljardenwin-sten maken.' De voor-zitster kapte haar af: 'Ieder-een heeft spreekrecht.'

ALAIN KRIVINE eiste in de Commissie Verdediging van Vrijheden, de legalisering van de Sans Papiers en stem-recht voor alle immigranten.

ARLETTE LAGUILLER sprak op 5 oktober sprak plenair in het Europarlement over het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Zuid-Afri-ka: 'Samenwerken met Zuid-Afrika om uit de onder-ontwikkeling te komen, is een elemen-taire plicht van Europa, wier leidende klassen in het verleden uitge-breid hebben gepro-fiteerd van de plundering van grondstoffen en de uitbui-ting van de arme massa's. De massa-strijd van de zwarten heeft een einde gemaakt aan de institutionele segregatie, heeft helaas geen eind kunnen maken aan de sociale segregatie die maakt dat de arbeiders en werklozen van dit land in armoede blijven leven. En alles wat de Europese instituties hen aanbieden aan samenwerking, is een handelsakkoord dat de belangen van de Europese handel en industrie bevorderd en in Zuid-Afrika alleen profijt zal brengen voor die kleine min-derheid van exporteurs van waarde-volle grondstoffen en agrarische produkten die al de belang-rijkste profiteurs waren van de Apart-heid.'

ROSELINE VACHETTA en Alain Krivine legden een stemver-klaring af over de situatie van de Roma ('zigeuners') in Kosovo: 'We veroordelen het systematische geweld waaronder de Roma in Kosovo lijden, vandaag op beschul-diging van 'colla-boratie' met de Servische strijdkrach-ten. Alle voorwendselen worden ge-bruikt om het racisme tegen dit volk te rechtvaardi-gen. Het Europees Parle-ment maakt zich terecht boos over de situatie van de Roma in Kosovo. Maar ze zou veel geloofwaardi-ger zijn als ze onmiddel-lijk had ingegre-pen toen een van haar lidstaten, België, een politierazzia organiseerde tegen de Slowaakse Roma die asiel aanvragen en ze uitzette in minachting van de meest elementaire mensenrechten en Internationale Conven-ties.' Op initiatief van de fractie LO-LCR tekenden 86 Euro-parlementariërs een motie waarin de Belgische regering gevraagd werd te stoppen met de uitzetting van de Slowaakse Roma.

OP INITIATIEF van de twee partijen tekende de parle-mentaire groep Verenigd Links, waarbij LO-LCR is aangesloten, een oproep tegen de dreigende executie van Mumia Abu-Jamal.

De mogelijkheden voor de fractie om op te treden zijn helaas beperkt tot enkele minuten spree-ktijd en enkele schriftelijke verkla-rin-gen. De fractie schrij-ft: 'Onze prioriteit is om in het Euro-pees parlement de eisen van de arbeiders te laten horen, en hun politieke belan-gen te verdedigen. Maar we zullen ook, zoveel mogelijk, de woordvoer-der zijn van ieder die onze hulp vraagt om stem te geven aan hun protest en opstand tegen iedere onderdrukking en ieder onrecht.'

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop