FNV ledenparlement wil acties tegen TTIP en CETA in hogere versnelling

De FNV gaat haar acties tegen TTIP en CETA versterken, zo besloot het ledenparlement (LP) van de grootste vakbond van Nederland deze week. Het ledenparlement, het hoogste beleidsbepalende orgaan van de bond, besloot ook met grote meerderheid om de samenwerking met andere organisaties die zich verzetten tegen TTIP en CETA (respectievelijk het handelsverdrag tussen de EU en de VS waar al jaren over wordt onderhandeld en het inmiddels uitonderhandelde verdrag tussen de EU en Canada) te versterken.

De FNV is met ruim een miljoen leden veruit de grootste vakbond van Nederland. In maart vorige jaar besloot het FNV ledenparlement al om als FNV actie te gaan voeren tegen de internationale handelsverdragen TTIP, CETA en TISA. Er werd budget en menskracht voor vrijgemaakt en een speciale landelijke kadergroep gevormd om de acties vorm te geven.

Het afgelopen jaar is er veel gedaan. De FNV heeft haar leden opgeroepen om de internationale petitie tegen TTIP te ondertekenen, ze was met haar paard van Troje bij veel publieke acties aanwezig, er werden door de bond tientallen informatiebijeenkomsten georganiseerd zowel intern als voor een breder publiek en materiaal over TTIP en de andere handelsverdragen verspreid. Ook was de FNV een van de organisatoren van anti TTIP demonstratie op 10 oktober toen zo’n 7.000 demonstranten door Amsterdam trokken.

SER-advies

De FNV was ook intensief betrokken bij het tot stand komen van het advies van de SER over TTIP. De Sociaal  Economische Raad (SER) is een adviesorgaan van regering en parlement waarin vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers zitting hebben, samen met onafhankelijke kroonleden. Minister Ploumen van internationale handel heeft de SER gevraagd om een advies uit te brengen over 'hoe de EU en haar lidstaten kunnen garanderen dat TTIP geen negatieve gevolgen heeft voor ons Europese model, met nadruk op de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden'. 

Het werk van de FNV onderhandelaars in de betreffende SER commissie werd op de voet gevolg door een speciale klankbordgroep en er werd regelmatig verslag van uitgebracht aan het ledenparlement.

Het uiteindelijke SER-advies waar ook de FNV bij monde van het ledenparlement mee instemde geeft geen oordeel over TTIP, maar formuleert een aantal criteria waarop een eventueel akkoord beoordeeld zou moeten worden. Door de FNV werd dit vertaald in zeven punten waar internationale handelsverdragen aan moeten voldoen. Deze ’meetlat’ maar vooral  de manier waarop die door de FNV werd gepresenteerd onder de kop 'TTIP: anders of niet’, wekte bij  velen - binnen en buiten de bond - de indruk dat de FNV zich niet meer onomwonden tegen TTIP en de andere verdragen uitsprak. De door het ledenparlement aangenomen motie maakt duidelijk dat dat niet het geval is. 'Het LP betreurt de verwarring die is ontstaan over de nieuwe tekst op de website en het pamflet over TTIP. Wij zijn tegen TTIP zolang niet aan onze voorwaarden is voldaan.' zo begint de motie. Ook stelt de motie dat er zo snel mogelijk materiaal moet komen dat onze standpunten over TTIP en CETA duidelijk moet maken. En dat de 'samenwerking met andere organisaties die zich verzetten tegen TTIP versterkt moet worden voortgezet.'

Referendum 

Na de demonstratie van 10 oktober is door een aantal organisaties het initiatief genomen voor een oproep voor een referendum over TTIP en CETA. Deze oproep is inmiddels door meer dan 150.000 mensen ondertekend. De FNV is gevraagd dit initiatief te ondersteunen, maar heeft hier nog geen standpunt over ingenomen. Ze zal dit op korte termijn doen. Zoals de motie het formuleert: 'Discussie en besluitvorming over ondersteunen van een mogelijk referendum over TTIP/CETA moet zo snel mogelijk in commissie IZ (de commissie internationale zaken van het ledenparlement) gevoerd worden en in LP besloten.'

Soort artikel
Reactie van:

Willem Bos

di, 07/05/2016 - 16:18

Per mail ontvingen wij onderstaande reactie van Maurice Ferares.
Het heeft me verbaasd te lezen in een artikel van Willem Bos ( Grenzeloos (20 mei 2016) en Solidariteit (Commentaar 305 26 juni 2016, waarin een samenvatting van het artikel werd geplaatst) dat Willem het eens is met het besluit van het FNV- ledenparlement om het SER- advies waarom minister Ploumen over het TTIP had gevraagd, goed te keuren.

Willem schrijft:

Het uiteindelijke SER-advies waarmee het ledenparlement van de FNV instemde geeft geen oordeel over TTIP maar formuleerde een aantal criteria om een eventueel akkoord te kunnen beoordelen De FNV vertaalde dat in zeven punten waaraan internationale handelsverdragen moeten voldoen.

De minister had de SER gevraagd hoe er door de Europese Unie en haar lidstaten gegarandeerd kan worden dat het TTIP geen negatieve gevolgen heeft voor het Europese model met nadruk op de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.

De SER heeft op die vraag geen antwoord gegeven, want er is geen oordeel over het TTIP uitgesproken.
Het FNV ledenparlement, dat tot voor kort tegenstander van het TTIP was, is kennelijk van standpunt veranderd en sluit goedkeuring van het TTIP niet uit als aan de voorwaarden van de FNV is voldaan. Anders kan de goedkeuring van het SER- advies niet worden uitgelegd. Afgezien van dit alles eerst nog de vraag, wat zou minister Ploumen met dat Europese model bedoeld hebben? Heeft ze aan het Nederlandse poldermodel gedacht, of aan de situatie in Frankrijk als de anti-arbeiders wetten van haar geestverwant Hollande van kracht zijn geworden? Prachtige modellen. Was Ploumen geen voorzitter van de P.v.d.A.? Wat ze allemaal gezegd en gedacht hebben, een ding is zeker: Het is onaanvaardbaar dat de FNV regels heeft opgesteld voor het sluiten van handelsverdragen tussen kapitalistische staten. Dat is geen zaak voor een vakorganisatie van arbeiders. Het gaat toch om handelsverdragen die, net als het TTIP, zijn bedoeld om meer winst te maken door en voor kapitalisten, om meer meerwaarde te persen uit de arbeid van hen die hun brood met werken moeten verdienen.

De Amerikaanse ondernemers willen met het TTIP niets anders dan hun greep op een stuk van de wereldmarkt (wat Europa is) vergroten. Niet om de 20 miljoen Europese werklozen aan werk te helpen en de armoede in Europa te bestrijden. De leiding van de FNV die meehielp in de SER voorwaarden op te stellen voor handel tussen kapitalisten en het ledenparlement van het FNV met zijn linkse activisten, dat daarmee akkoord is gegaan, hebben heel wat uit te leggen. En wat moeten de redacties van Grenzeloos en Solidariteit doen die dat kritiekloos gepubliceerd hebben ?

Maurice Ferares

Onderschrift.

Toen ik bovenstand artikel schreef was ik niet op de hoogte van de zeven criteria waaraan de FNV afspraken (TTIP) tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten zal toetsen. Excuus voor het feit dat ik de noot (5) onder het artikel van Willem Bos waarin die criteria werden genoemd over het hoofd heb gezien. Hier een herhaling van de criteria.

1. Streven naar duurzame welvaart en vermindering van de ongelijkheid wereldwijd.
2. Handhaving en naleving van fundamentele en andere arbeidsnormen.
3. Behoud en verbetering Europese beschermingsniveaus (arbeidsomstandigheden).
4. Voldoende beleidsruimte voor de overheid.
5. Publieke diensten uitzonderen van TTIP.
6. Flankerend beleid om werkgelegenheid en inkomsten van burgers te beschermen.
7. Zorgen voor draagvlak in de samenleving en transparantie in de onderhandelingen.

De eerste reactie na lezing van die criteria kan niet anders zijn dan: onthutsend. Wat een onzin wat een gebrabbel. De Europese en Amerikaanse ondernemers streven in hun eigen land niet naar duurzame welvaart voor alle burgers ook niet naar vermindering van ongelijkheid voor alle burgers. Samen zullen ze dat ook niet doen. Nog veel minder zullen ze ervoor opkomen dat het wereldwijd zal gebeuren. Nooit is de ongelijkheid zo groot geweest als nu en van welvaart is alleen sprake voor de rijken. Bescherming van werkgelegenheid en inkomen van de burgers staat er. Worden dan de bezuinigingen die de laatste jaren in een aantal Europese landen w.o. Nederland werden opgelegd ongedaan gemaakt ? En als dat niet gebeurt gaat het TTIP dan niet door? De andere criteria zijn net zo onzinnig en bedrieglijk. Een vakbond die opkomt voor voldoende beleidsruimte voor de overheid. Wat is dat voor een werknemersvakbond. Is die overheid, de kapitalistische staat, met zijn klassejustitie niet het onderdrukkingsapparaat van de ondernemers dat het voortbestaan van hun systeem moet garanderen ? Voor dit alles moet draagvlak in de samenleving worden gemaakt door de verdragsluitende partijen eist de FNV. Heeft het Ledenparlement van de FNV dit niet gezien en is dit hoogste beleidsorgaan van de FNV niet in staat geweest besluiten van een nog hoger beleidsorgaan, de bureaucratische top van de vakcentrale, ongedaan te maken, of is de mening van het Ledenparlement helemaal niet gevraagd ?

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop