De nieuwe koude oorlog

Thierry Labica van l’Anticapitaliste had een interview met Gilbert Achcar, ter gelegenheid van de publicatie van zijn nieuwe boek The New Cold War: The United States, Russia, and China from Kosovo to Ukraine, dat op 14 februari verscheen bij Westbourne Press in Groot-Brittannië en op 4 april zal verschijnen bij Haymarket in de Verenigde Staten. 

Een eerste vraag betreft de manier waarop u de internationale situatie periodiseert, waarbij u de uitdrukking 'koude oorlog' een tweede leven geeft. De koude oorlog zou rond 1990 afgelopen zijn. Waar moeten we die vernieuwing dan plaatsen en hoe moeten we die volgens u karakteriseren?

Het boek dat ik dit jaar publiceer is gedeeltelijk gebaseerd op het boek dat ik in 1999 onder dezelfde titel heb gepubliceerd. De ondertitel verandert natuurlijk, maar de hoofdtitel (De Nieuwe Koude Oorlog) blijft dezelfde. Het boek uit 1999 had als ondertitel 'De wereld na Kosovo' en het boek dat nu uitkomt heeft als ondertitel 'De Verenigde Staten, Rusland en China, van Kosovo tot Oekraïne'. Het antwoord op de vraag ligt als het ware in het interval tussen deze twee boeken; in de jaren negentig was er een overgang naar een nieuwe Koude Oorlog. De oude eindigde met het einde van de Sovjet-Unie. Hij had een bepaald soort internationale betrekkingen gevormd en had in zijn laatste decennia een Chinees-Amerikaanse alliantie tegen de USSR opgeleverd, sinds de wending die Washington onder Nixon-Kissinger in de Chinese kwestie had genomen. De ineenstorting van de USSR heeft veel dingen veranderd, met name door het ontstaan van een sterk verzwakt post-Sovjet Rusland en de mogelijkheid van een nieuwe relatie tussen Peking en Moskou.

De jaren negentig waren een overgangsperiode. Zoals elk groot historisch keerpunt waren er verschillende mogelijkheden, die echter allemaal afhingen van één centrale beslissing, namelijk die van het land dat werd ervaren als een 'unipolair moment' doormakend, zoals het toen werd genoemd. Dat was een heel goede uitdrukking, omdat het zowel de suprematie van de Verenigde Staten als een historisch overgangsmoment (en niet het 'einde van de geschiedenis'!) aangaf. In de jaren negentig werd de regering-Clinton geconfronteerd met die wereld na de Koude Oorlog en de keuzes die ze moest maken waren niet eenvoudig, met echte debatten en meningsverschillen binnen het Amerikaanse establishment over wat te doen met Rusland en in het bijzonder wat te doen met de NAVO, het belangrijkste struikelblok in deze context.

De regering-Clinton heeft er niet alleen voor gekozen om de NAVO in stand te houden, ondanks de ontbinding van de Sovjet-Unie en het Warschaupact, maar ook om het bondgenootschap in een interventionistische richting om te vormen (in de Balkan, Afghanistan, enzovoort) en vooral om de NAVO naar het oosten uit te breiden, door inbreuk te maken op wat de sfeer van Sovjetoverheersing was, zelfs met de republieken van de voormalige USSR: eerst de Baltische staten en in perspectief, Oekraïne en Georgië. 

Deze keuzes hebben de betrekkingen met Rusland aanzienlijk verslechterd. Ze bepaalden de nationalistische spanning die, in combinatie met de economische situatie van het Weimar Duitsland-type die Rusland in de jaren negentig doormaakte, Vladimir Poetin voortbracht. Na in 1999 door Jeltsin te zijn aangesteld, werd Poetin in 2000 president. Hij vormt het hoogtepunt van de overgangsfase waarin de VS Rusland en tegelijkertijd China van elkaar vervreemdde. Het was immers diezelfde regering-Clinton die een strijd met China aanging, die resulteerde in de hevigste spanningen met Peking sinds de jaren vijftig. Zo werden die twee landen, Rusland en China, aangezet tot samenwerking, met name door de massale verkoop van wapens, waaronder geavanceerde wapens, van Rusland aan China.

Zo zijn de ingrediënten geschapen die, met de oorlog in Kosovo onder leiding van de NAVO, waarbij de VN werd omzeild, tegen het advies van Peking en Moskou in, de wereldsituatie in een nieuwe Koude Oorlog deed belanden.

Veel mensen spreken inderdaad van een 'koude oorlog', meer bepaald tussen de Verenigde Staten en China in de afgelopen jaren. Men denke aan de recente episode van spanningen rond Taiwan, de handelsoorlog eerder in de ambtsperiode van Trump en, nog daarvoor, het beleid van Obama met zijn slogan van de 'pivot to Asia' (spil naar Azië) en het tonen van een verharding ten opzichte van nieuwe Chinese ambities in de hele Zuid-Aziatische regio en daarbuiten. Na het keerpunt dat u noemt, in de jaren negentig, lijkt het erop dat de houding van de VS ten opzichte van China verder is omgebogen naar een echte koude oorlog tussen de VS en China. Is dat volgens u het geval, en zo ja, hoe plaatst u die specifieke ontwikkeling?

De kwestie Taiwan is in de jaren negentig teruggekeerd. Toen de Verenigde Staten onder Nixon de Volksrepubliek China erkenden, bevestigden ze hun gehechtheid aan het 'één-China-beleid', dat ook door de Guomindang-regering in Taiwan werd verdedigd. De erkenning van Peking door Washington ging dus gepaard met de uittreding van Taiwan uit de Verenigde Naties, met Amerikaanse instemming. De Verenigde Staten onderhielden dus een ongecompliceerde relatie met Taiwan zolang de Guomindang het op het eiland voor het zeggen had. Dat veranderde met de opkomst van de Taiwanese onafhankelijkheidsbeweging, die samenviel met de economische opgang van China in de jaren negentig. Het is niet langer het zwakke China van de jaren 1970 of zelfs 1980. De Verenigde Staten beginnen China na de ondergang van de Sovjet-Unie en de uitputting van Rusland steeds meer als een belangrijke potentiële rivaal te zien. Ze zien, of liever gezegd willen zien, de economische opkomst van China als een toenemend gevaar omdat dat voor de VS een manier is om de handhaving van zijn voogdijrelatie met hun Europese en Japanse bondgenoten en andere Aziatische bondgenoten, waaronder Zuid-Korea, te rechtvaardigen. In de jaren negentig stelde Washington Rusland en China voor als risico's voor het westerse systeem waardoor deze twee landen gedwongen werden om met elkaar samen te werken. Dat schiep de voorwaarden voor een nieuwe Koude Oorlog.

Het sleutelmoment hier, een beetje zoals in 1949 voor de eerste Koude Oorlog, is de oorlog in Kosovo, die een keerpunt vormt. Tot dan toe bevonden we ons nog in het discours van de 'nieuwe wereldorde' van Bush senior ‒ een 'nieuwe wereldorde' die volgens zijn belofte gebaseerd zou zijn op de regels van het internationale recht. Maar nu beginnen de Verenigde Staten (deze keer met de NAVO, wat de zaak nog erger maakt) aan de oorlog in Kosovo, waarbij ze de Veiligheidsraad omzeilen en zowel de Russen als de Chinezen aanzienlijke irritatie en zorgen bezorgen.

Deze overgang luidt dus een Koude Oorlog-situatie in, in die zin dat er aan Amerikaanse zijde duidelijk sprake is van een aanhoudend hoog niveau van militaire uitgaven (in overeenstemming met het belangrijkste kenmerk van de 'Koude Oorlog', namelijk het hoge niveau van de militaire uitgaven van de VS, in schril contrast met wat de norm was geweest in de periode vóór de Tweede Wereldoorlog).

In het licht hiervan besloot Rusland de nadruk te leggen op zijn militaire technologie, de enige industriële sector die van de Sovjet-Unie was overgebleven en nog overeind stond. China daarentegen begint aan een geleidelijk uitbreidend bewapeningsprogramma. Het land weet dat het zich eerst economisch moet opbouwen. Het zal daarom jarenlang een nogal verzoenende houding aannemen, standvastig maar niet agressief, in naam van wat in Peking 'vreedzame ontwikkeling' werd genoemd. China moest een beroep doen op Amerikaanse en westerse investeringen, terwijl het zijn militaire kracht zonder opzichtigheid opbouwde. Rusland kondankzij de stijging van de olieprijzen massaal investeren in zijn militaire sector, die bovendien zijn belangrijkste exportindustrie van geavanceerde industrieproducten vormt.

Na de aanslagen van 11 september 2001, geconfronteerd met het wraakzuchtige offensief van de Verenigde Staten en gesteund door een tot het uiterste verhitte publieke opinie, hebben de twee landen ‒ China en Rusland ‒ Washington de rug toegekeerd. Ze lieten de storm passeren. Maar dat veranderde al snel met de bezetting van Irak in 2003, het tweede sleutelmoment in de verslechtering van de internationale betrekkingen. Dat was de tweede militaire operatie die de Verenigde Staten in strijd met het internationale recht en buiten de Veiligheidsraad om uitvoerden, omdat ze tegen de wensen van Moskou en Peking, maar in dit geval ook van Parijs en Berlijn, ingingen.

Rusland slikte de bittere pil van de toetreding van de Baltische staten tot de NAVO in 2004, maar bestempelde Georgië en Oekraïne als een rode lijn. Pas toen de regering Bush jr. zich vastberaden toonde om Georgië en Oekraïne te integreren, ging het helemaal mis. De Russische militaire invallen in Georgië in 2008 en vervolgens in Oekraïne in 2014, zijn in overeenstemming met wat ons naar de huidige situatie heeft geleid.

Dit is een goede gelegenheid om uw mening te vragen over een nu terugkerende kwestie: er is nu een debat over de karakterisering van China, dat volgens sommigen ook een volwaardige imperialistische macht is geworden. Wat vindt u hiervan?

Het lijkt me vrij duidelijk dat de karakterisering van het Chinese systeem als bureaucratisch kapitalisme zinvol is. Anderzijds ben ik voorzichtiger met het karakteriseren van China als 'imperialistisch'. Ik denk dat dat een veel complexere kwestie is die een verfijnde analyse vereist van de aard en het doel van China's investeringen in het buitenland. Want het is verre van duidelijk dat China grote voordelen haalt uit wat het op dat niveau doet, met name met het programma 'Nieuwe Zijderoutes'. Dat programma heeft China tot nu toe veel meer gekost dan opgeleverd. Daarom ben ik voorzichtiger met het karakteriseren van China als 'imperialistisch', wat ook zou betekenen dat men zijn economische betrekkingen met bijvoorbeeld Afrika op dezelfde manier zou behandelen als men de economische betrekkingen daarvan met Frankrijk of de Verenigde Staten zou behandelen. Ik ben er niet zeker van dat dat juist is en dat een revolutionaire regering in Afrika dezelfde houding zou moeten aannemen ten opzichte van al deze mogendheden.

Op dat punt ben ik dus voorlopig terughoudend. Er is een duidelijk verschil tussen het karakteriseren van een land als kapitalistisch en het karakteriseren als imperialistisch, wat volgens de klassieke definitie zou veronderstellen dat de Chinese staat gedomineerd wordt door het grootkapitaal en verwikkeld is in de wereldwijde strijd om de toe-eigening van de wereld. Maar het lijkt me dat het Chinese bureaucratische kapitalisme niet aan een dergelijke beschrijving voldoet. Er is een specifieke situatie met een bureaucratie van het stalinistische type van oorsprong, die de staat en de economie domineert. De drijfveer van de macht ligt in deze unieke bureaucratische combinatie. China is ook een staat uit het mondiale Zuiden en die qua bbp per hoofd van de bevolking ver achterblijft bij de westerse landen. Om die verschillende redenen lijkt het me veel twijfelachtiger om het in de categorie van de imperialistische landen te plaatsen.

Voor Rusland daarentegen aarzel ik niet om het imperialistisch te noemen. Het regime van Poetin heeft zich ontwikkeld in een richting die zelfs kan worden omschreven als neofascistisch, in die zin dat het enkele van de ideologische en politieke kenmerken van het fascisme vertoont, gecombineerd met een schijn van democratie en periodieke bekrachtiging door algemeen kiesrecht, die kenmerkend is voor het huidige neofascisme. De Russische staat wordt gedomineerd door grote monopolistische concerns als Gazprom, waar de grens tussen privaat en publiek zeer poreus is en waarvan de relatie met de rest van de wereld duidelijk imperialistisch is, een relatie van uitbuiting en overheersing. Deze publiek-private poreusheid is kenmerkend voor het huidige Russische kapitalisme; we kunnen het zelfs op militair niveau aan het werk zien met het semi-overheidsleger dat bekend staat als de Wagner Group.

Hoe ziet u, na een jaar van Russische invasie en bloedvergieten in Oekraïne, het begrip van het conflict in verschillende sectoren van links evolueren (of niet), gezien de diepe meningsverschillen en belangrijke verschillen in appreciatie die in de eerste dagen van de oorlog naar voren kwamen?

Wat het debat ter linkerzijde betreft, het maakt deel uit van een reeks debatten sinds de eeuwwisseling, vanaf een vroeg geval ‒ de invasie van Irak ‒ waar de zaken relatief eenvoudiger waren. Dan is er een reeks oorlogen zoals de interventie in Libië, of de interventies in Syrië, waarin de 'good guys' en de 'bad guys' niet noodzakelijkerwijs zo duidelijk waren als voorheen. Bij de invasie van Irak ging het nog om de 'bad guys' van de Koude Oorlog (de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in het bijzonder), maar we stonden al tegenover een tirannieke en criminele macht, die van Saddam Hoessein.

De zaken werden daarna ingewikkelder. Dat verstoorde degenen die gewend waren als in een geconditioneerde reflex in een anti-westerse en vooral anti-Amerikaanse richting te reageren. Vandaar een zekere wanorde bij radicaal links. Maar het is nog steeds heel moeilijk voor iemand ter linkerzijde om de inval van Rusland in Oekraïne te verdedigen. Er zijn zeker mensen die dat doen of Poetin zelfs steunen, terwijl ze beweren links te zijn, maar dat zijn sinistere karikaturen die niet eens meer het excuus hebben een antikapitalistische tirannie te verdedigen, aangezien het Rusland van Poetin, in tegenstelling tot dat van Stalin, gedomineerd wordt door een wreder en regressiever kapitalisme dan dat van de westerse landen.

De meest besproken vraag ter linkerzijde is of men zich moet verzetten tegen de bewapening van Oekraïne. Op dat punt is er de absolute inconsistentie van degenen die de invasie van Oekraïne verwerpelijk vinden en die invasie veroordelen door de terugtrekking van de Russische troepen te eisen, terwijl ze tegelijkertijd verklaren tegen de bewapening van Oekraïne te zijn! Als men meent dat Oekraïne is aangevallen door een buurland dat bovendien een veel sterkere imperialistische staat is dan Oekraïne, betekent dat dat het land zich bevindt in de situatie van de onderdrukte die het recht heeft zich te verdedigen en aan wie we onze steun verschuldigd zijn. Als die onderdrukte het recht op zelfverdediging heeft, impliceert dat dat hij het recht heeft zich te bewapenen en zich te bewapenen waar hij maar wapens kan vinden. Dat is een kwestie van elementaire consistentie.

We mogen echter niet vervallen in het discours waarin de huidige oorlog wordt voorgesteld als een oorlog tussen 'democratieën' en 'autoritaire' landen. Ik heb het regime van Poetin zojuist getypeerd als neofascistisch, maar dat is geen reden om de rivaliserende imperialistische machten van de Verenigde Staten en de NAVO tegen Rusland te steunen, die de door Poetin gecreëerde situatie gebruiken voor hun eigen belangen, die niets te maken hebben met de 'verdediging van de democratie'. Dat is een grote hypocrisie. Het is gemakkelijk de antidemocratische regeringen te herkennen waarmee Washington, Londen, Parijs of Berlijn het goed kunnen vinden.

Ten slotte, er is een nieuwe context van de Koude Oorlog, militaire investeringen en strategieën die het gebruik van deze uitdrukking rechtvaardigen. Maar wat met de ideologische vertogen en rechtvaardigingen, in de eerder banale instrumentele en propagandistische zin van het woord? Men denkt onmiddellijk aan het gebruik van de 'strijd tegen het terrorisme' (zonder natuurlijk te ontkennen dat terrorisme inderdaad kan bestaan), aan de kwestie van de islamofobie, maar ook aan een bepaald discours over 'China', met een recente en luie vergelijking tussen Rusland-Oekraïne en het vasteland van China-Taiwan, alsof al deze 'oosterlingen' voorbestemd zijn om op dezelfde manier te handelen, terwijl de verschillen in geschiedenis, situaties en inzet aanzienlijk zijn. Zelfs als een conflict tussen China en Taiwan zou ontstaan, zou het geen eenvoudige herhaling kunnen zijn van het scenario van de Russische invasie in Oekraïne...

Dat is nog een reden om bedenkingen te hebben bij de karakterisering van China als imperialistisch, die een reeks parallellen oproept die verwarrend kunnen zijn. De historische en juridische context van China's relatie met Taiwan is heel anders dan die van Ruslands relatie met Oekraïne. Dat betekent natuurlijk niet dat China het recht zou hebben om het eiland binnen te vallen, maar dat deze kwestie veel voorzichtiger en tactischer moet worden aangepakt door de Verenigde Staten, wier houding steeds meer die van pyromanen is in plaats van brandweerlieden. Helaas worden de partners van Washington in de NAVO en andere militaire allianties in deze confrontatie betrokken. Met name Europa is volgzaam en mist echte soevereiniteit tegenover de Verenigde Staten, vooral sinds de Russische inval in Oekraïne. Voor Washington geldt uiteindelijk, zoals men zou kunnen zeggen voor Saddam Hoessein en Osama bin Laden, dat als Vladimir Poetin niet zou bestaan, ze hem zouden moeten uitvinden. Hij is een van de nuttige vijanden van Washington, die haar strategie van wereldheerschappij dienen.

We bevinden ons dus op een moment waarop veel liberale democratieën afglijden naar wat autoritair liberalisme wordt genoemd, of naar extreemrechts of uiterst rechts en zich ontwikkelen in een klimaat dat recentelijk is gekenmerkt door propagandistische uitvallen tegen 'wokisme', feminisme, antiracisme, enzovoort die in werkelijkheid uiterst agressief gericht zijn tegen wat een groot deel van het huidige links vertegenwoordigt. Ik vraag me dan af wat u zou identificeren als nieuwe Koude Oorlog retoriek en strategieën. 'Anti-terrorisme', 'Chinees gevaar', islamofobe paniek, we weten het. Maar zou u de strijd tegen het 'wokisme', dat nu echt epidemisch is, opnemen in het discours van de Nieuwe Koude Oorlog, op dezelfde manier als bijvoorbeeld het discours van demonisering van communisme of socialisme tijdens de Eerste Koude Oorlog? Of is het iets anders?

Ik denk dat die kwestie van 'wokisme' meer te maken heeft met een malaise binnen het kapitalisme zelf, binnen de burgerlijke overheersing. Je hoeft niet radicaal links te zijn om transgenders te verdedigen, om feminist of antiracist te zijn. Tussen Hillary Clinton en Donald Trump bijvoorbeeld is er op ideologisch vlak nog een grote afstand. We zijn eerder getuige van de ontwikkeling van een discours dat deel uitmaakt van de extreemrechtse golf die we wereldwijd zien, een golf die sinds de Grote Recessie van 2007-2009 is gegroeid en versneld.

De oorsprong hiervan gaat terug tot de neoliberale wending, die leidde tot een destabilisering van de sociale verhoudingen op wereldschaal, die aanvankelijk resulteerde in een toename van het fundamentalisme in alle religies en zeker niet alleen in de islam, een toename van identiteitsgebonden terugtrekking, racisme, vreemdelingenhaat en extreemrechts. Dat alles ging gepaard met de neoliberale transformatie. En dan was er nog een sterke trigger met de crisis van 2008, die de zaken versnelde en die verschuivingen overal ter wereld heel ver naar rechts duwde. Tegen deze achtergrond van de desintegratie van progressieve ideologieën en van identiteitsgebonden spanningen veroorzaakt door de neoliberale sociale destabilisatie, werd een terrein gecreëerd waarop extreemrechtse krachten konden opkomen en het zijn met name zij die dit soort xenofobe, racistische, misogynistische, anti-LHBTQ enzovoort discours propageren. Zoals gewoonlijkheeft het zogenaamde 'centristische' rechts , of wat er van geworden is, een deel van dat reactionaire discours overgenomen, in de overtuiging dat dat zijn achteruitgang ten opzichte van de maatschappelijke radicalisering zal vertragen. Daarom geloof ik dat dit een ideologische crisis is binnen de kapitalistische overheersing zelf.

Het is niet in de eerste plaats een wapen tegen links van het type Koude Oorlog discours van weleer. Ten eerste omdat links op wereldschaal helaas te zwak is om het grootste gevaar voor het kapitalisme te vormen. De opkomst van het fascisme in de jaren dertig vond plaats tegen de achtergrond van het bestaan van de Sovjet-Unie en een communistische beweging die veel sterker was dan het radicale links van nu. Ook het bestaan van een USSR als tegenwicht tegen de VS en in harmonie met een sterke communistische beweging en een golf van linkse antikoloniale bewegingen in de decennia na de Tweede Wereldoorlog creëerden een heel andere situatie dan nu. De huidige golf van extreemrechts is dan ook geen wegversperring voor het communisme (of iets dergelijks) zoals in de jaren dertig en het kapitaal is niet op zoek naar een anti-links discours ter vervanging van dat van de Koude Oorlog. Het is eerder een ruzie binnen het kapitalisme zelf tegen de achtergrond van de crisis. Wij als linksen zijn uiteraard bezorgd omdat zij onze aartsvijanden zijn. Maar we bevinden ons in een andere historische configuratie. Dit gezegd zijnde, zien we dat het zogenaamde 'centristische' rechts hele delen van het discours van extreemrechts omarmt, des te gewilliger wanneer links sterker is in het land, zoals met name in Frankrijk het geval is.

Dit artikel stond op l’Anticapitaliste. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop