Het wit worden van de Europese Joden en het misbruik van de herinnering aan de Holocaust

In de nasleep van de Holocaust en de vorming van Israël veranderde de positie van Joden in het Noorden van een raciale minderheid in volledig witte leden van de 'joods-christelijke' samenleving. Zoals Gilbert Achcar in dit essay laat zien, berust die assimilatie in 'superwitheid' echter op het feit dat Joden hun gelijkstelling met het zionisme en daarmee met Israëls racistische discriminatie van en geweld tegen Arabische moslims gewoon accepteren. [leestijd 25 minuten]

Het is tegenwoordig moeilijk om de Europese Joden als niet-wit te beschouwen.* De mantra volgens welke de zeer witte 'westerse beschaving' 'joods-christelijk' is, is zo alomtegenwoordig geworden dat hij de status heeft verworven van een algemene misvatting, waardig aan Gustave Flauberts Dictionnaire des idées réceptives. Diezelfde mantra is de laatste tijd sterk ondersteund door de manier waarop westerse regeringen, te beginnen met de Amerikaanse regering van Joe Biden, de extreemrechtse Israëlische regering van Benjamin Netanyahu onvoorwaardelijk hebben gesteund in haar vergeldingsmoorden op een enorm aantal inwoners van de Gazastrook, waaronder een duizelingwekkend aantal kinderen, samen met de verwoesting van het grootste deel van het gebied en de ontheemding van de overgrote meerderheid van degenen die misschien nog zouden kunnen overleven ‒ dat alles terwijl ze hypocriet lippendienst bewezen aan de noodzaak om burgers te sparen.

Die onvoorwaardelijke steun kwam voort uit een westerse identificatie met de Israëli's in het aangezicht van de aanval van 7 oktober 2023 die erg leek op het 'narcistische medeleven' van de Europeanen met de Amerikanen in het aangezicht van de aanvallen van 11 september 2001. Ik beschreef dat laatste 22 jaar geleden als 'een vorm van compassie die veel meer wordt opgeroepen door calamiteiten die 'mensen zoals wij' treffen en veel minder door calamiteiten die mensen treffen die niet zoals wij zijn'. [1]

Joden als niet-witten

En toch is de perceptie van de Europese Joden als witten naar historische maatstaven vrij recent. Gedurende het grootste deel van hun geschiedenis zijn Joden in Europa gezien als 'niet-witten', waarmee hier voornamelijk niet-Europeanen worden bedoeld ‒ migranten uit West-Azië, een perceptie waarvan de Europese talen getuigen in de nu verouderde aanduiding van de Joden als Israëlieten in het Engels en Frans of hun voortdurende aanduiding als Hebreeërs in het Grieks, Italiaans, Russisch en andere Oost-Europese talen. De Joden in Europa zelf hebben lang vastgehouden aan een zelfidentificatie als een migrantenvolk ‒ niet een onderdeel van ontelbare migraties die de moderne Europese naties hebben gevormd, maar een specifiek ontworteld volk dat zijn eigenheid door de eeuwen heen heeft bewaard in overeenstemming met het bijbelse verhaal.

De modernisering en democratisering van West- en Midden-Europa in de negentiende eeuw maakte een geleidelijke emancipatie en assimilatie van de Joden mogelijk. Dat proces werd op gevaarlijke wijze omgekeerd toen de Joden van het Russische Rijk in het laatste deel van de eeuw steeds meer tot zondebok werden gemaakt en in groten getale naar het westen migreerden op de vlucht voor vervolging, in de context van de eerste grote crisis van de wereldwijde kapitalistische economie ‒ de Lange Depressie van 1873-1896.

De combinatie van migratie en economische crisis veroorzaakte de opkomst van vreemdelingenhaat en racisme in de landen van bestemming ‒ een patroon dat sindsdien steeds terugkeert. De Joden waren het doelwit van het opkomende extreemrechts in het Europa van de late negentiende eeuw, dat doorging en een hoogtepunt bereikte in het door crisis geteisterde interbellum van de volgende eeuw. [2] Europa's secularisatie en de opkomst van het sciëntisme in de negentiende eeuw vertaalden zich in de secularisatie van die hernieuwde Jodenhaat: oude christelijke vooroordelen maakten plaats voor pseudo-wetenschappelijk 'antisemitisme'.

West-Europese Joden werden in het beste geval gunstig afgezet tegen de Oost-Europese migranten en in het slechtste geval met hen op één hoop geveegd als leden van een raciaal inferieure en verguisde categorie. [3] Zo werd de assimilatie van West-Europese Joden grotendeels omgekeerd tussen het einde van de negentiende eeuw en het midden van de twintigste, behalve dat de Joden door hun haters niet langer in de eerste plaats werden gezien als 'Christusmoordenaars', maar als leden van een Semitisch of West-Aziatisch/Nabije Oosten ras dat werd verafschuwd door Arische of witte Europeanen.

De verwijzing naar een Indo-Europees Arisch continuüm is een ideologisch hulpmiddel dat werd omarmd door het nazisme dat een wetenschappelijke basis zocht in de taalkunde voor zijn racistische wereldbeeld. Het was acceptabeler voor Zuid-Europeanen, zoals de fascisten van Italië, dan de andere rassentheorie van het 'witte suprematisme', bekend als het Nordicisme, dat dichter aanleunde bij het spontane geloof van het gewone racisme in Duitsland en andere noordelijke landen.

Hitler zelf was zeer onder de indruk van de opvattingen van de Scandinavische taalkundige-antropoloog Hans Friedrich Karl Günther, die expliciet de raciale karakterisering van de Joden als Semieten of zelfs als leden van een 'Joods ras' weerlegde. [4] Günther vatte zijn opvattingen over de Joden in contrast met andere Europese volkeren samen in zijn boek Rassenkunde Europas uit 1924. Het is nuttig om hier uitgebreid uit te citeren, omdat alleen gespecialiseerde historici dit werk tegenwoordig kennen:

Er bestaan allerlei misvattingen over Joden. Er wordt gezegd dat ze tot een 'Semitisch ras' behoren. Maar zoiets bestaat niet; er zijn alleen volkeren met een Semitische taal die verschillende raciale samenstellingen vertonen... Van de Joden zelf wordt gezegd dat ze een ras zijn: 'het Joodse ras'. Ook dat is onjuist; zelfs een oppervlakkige blik onthult dat er zeer verschillend uitziende mensen onder de Joden zijn. De Joden worden verondersteld een religieuze gemeenschap te zijn. Dat is de meest oppervlakkige fout, want er zijn Joden van alle Europese geloofsovertuigingen, en vooral onder de Joden met de sterkste Joods-etnische [jüdisch-völkische] opvattingen, de zionisten, zijn er veel die niet tot het Mozaïsche geloof behoren...

De Joden zijn een volk en kunnen, net als andere volkeren, verdeeld worden in verschillende geloofsovertuigingen en net als andere volkeren bestaan ze uit verschillende rassen. De twee rassen die de basis vormen van het Joodse volk zijn ... de West-Aziatische [vorderasiatische, ook vertaald als Nabije Oosten] en de Oosterse. Er zijn ook lichtere invloeden van de Hamitische, Noordse, Binnen-Aziatische en Negro rassen, en sterkere invloeden van het Westerse en vooral Oost-Baltische ras.

Er worden twee delen van het Joodse volk onderscheiden: de zuidelijke Joden (Sefardiem) en de oostelijke Joden (Asjkenaziem); de eersten vormen 1 tiende, de laatsten 9 tiende van de totale bevolking van ongeveer 15 miljoen. De eerstgenoemden vormen voornamelijk het Jodendom van Afrika, het Balkanschiereiland, Italië, Spanje, Portugal en een deel van het Jodendom van Frankrijk, Nederland en Engeland. Die zuidelijke Joden vertegenwoordigen een Oosters-West-Aziatisch-West-Hamitisch-Noords-Negro mengsel, waarbij het Oosterse ras overheerst. De Oosterse Joden vormen het Jodendom van Rusland, Polen, Galicië, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland, waarschijnlijk het grootste deel van het Noord-Amerikaanse Jodendom en een deel van het West-Europese. Zij vertegenwoordigen een West-Aziatisch-Oriëntaals-Oost-Baltisch-Centraal-Aziatisch-Noords-Hamitisch-Negro mengsel met een zeker overwicht van het West-Aziatische ras.

In beide takken van het Jodendom hebben zich echter blijkbaar soortgelijke selectieprocessen voorgedaan, die als het ware de cirkel van kruisingscombinaties die mogelijk zijn in een dergelijke rassenvermenging, hebben vernauwd, zodat in het Joodse volk als geheel steeds weer fysieke en mentale trekken voorkomen, die bij een groot deel van de Joden uit alle landen zo sterk op elkaar lijken, dat gemakkelijk de indruk van een 'Joods ras' kan ontstaan. [5]

Günther steunde de zionistische 'oplossing' voor het Joodse vraagstuk:

Een waardige en duidelijke oplossing voor het Joodse vraagstuk ligt in de door het zionisme gewenste scheiding van Joden van niet-Joden, in de afscheiding van Joden van niet-Joodse volkeren. Binnen de Europese volkeren, waarvan de raciale samenstelling volledig verschilt van die van het jodendom, fungeert dat laatste, in de woorden van de joodse schrijver Buber, als 'een wig die Azië in de structuur van Europa heeft gedreven, een oorzaak van gisting en verstoring'. [6]

De Buber die Günther citeerde is niemand minder dan de beroemde Oostenrijkse filosoof Martin Buber, die destijds prominent aanwezig was als fervent aanhanger van het zionisme en bewonderaar van Theodor Herzl. Günther ontleende de volgende conclusie aan een artikel getiteld 'Das Land der Juden' (1910) dat opnieuw werd gepubliceerd in Bubers bundel uit 1916, Die Jüdische Bewegung (De Joodse Beweging):

Hier zijn we een wig die Azië in de structuur van Europa heeft gedreven, een oorzaak van gisting en verstoring. Laten we terugkeren naar de schoot van Azië, naar de grote wieg van de naties, die ook de wieg van de goden was en is, en zo terugkeren naar de zin van ons bestaan: het goddelijke dienen, het goddelijke ervaren, in het goddelijke zijn. [7]

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan waren Günther-achtige racistische tirades wijdverspreid in het interbellum. Een prominente schrijver in dit verband was Kenneth L. Roberts, een journalist en lid van de WASP-elite (hij was afgestudeerd aan de Cornell University). Zijn tirade bevatte niet het pseudo-wetenschappelijke gebazel van Günther en staat daarom dichter bij het anti-migrantenracisme van onze tijd. Roberts verspreidde zijn standpunten in kranten en tijdschriften en publiceerde in 1922 een verzameling van zijn geschriften onder de titel Why Europe Leaves Home. Hier volgt een uittreksel van zijn proza uit dat boek:

Zelfs de meest liberaal gezinde autoriteiten op het gebied van immigratie verklaren dat de Joden uit Polen menselijke parasieten zijn, die van elkaar en van hun buren van andere rassen leven met middelen die maar al te vaak achterbaks zijn, dat ze op dezelfde manier blijven bestaan nadat ze naar Amerika zijn gekomen en dat ze daarom hoogst ongewenst zijn als immigranten. [8]

Rassen kunnen niet gekruist worden zonder bastaardvorming, net zo min als hondenrassen gekruist kunnen worden zonder bastaardvorming. De Amerikaanse natie werd gesticht en ontwikkeld door het Noordse ras, maar als er nog een paar miljoen leden van de Alpine, Mediterrane en Semitische rassen onder ons worden gemengd, moet het resultaat onvermijdelijk een hybride ras van mensen zijn dat net zo waardeloos en nutteloos is als de nutteloze bastaarden van Midden-Amerika en Zuidoost-Europa. [9]

Amerika wordt geconfronteerd met een eeuwigdurende noodsituatie zolang haar wetten miljoenen niet-Noordse vreemdelingen toestaan om door haar zeegaten binnen te stromen. Als die toestroom ophoudt een noodsituatie te zijn, zal Amerika grondig verbasterd zijn… [10]

We moeten bovendien niet vergeten dat de Joden uit Rusland, Polen en bijna heel Zuidoost-Europa geen Europeanen zijn: het zijn Aziaten en gedeeltelijk, op zijn minst, Mongoloïden... Natuurlijk zullen veel mensen met goede bedoelingen ontkennen dat de Russische en Poolse Joden Mongoloïde bloed in zich hebben. Dat feit kan echter gemakkelijk worden bevestigd in het gedeelte van de Joodse Encyclopedie dat handelt over de Chazaren. De Joodse Encyclopedie stelt dat de Chazaren 'mensen van Turkse afkomst waren, wier leven en geschiedenis verweven zijn met het allereerste begin van de geschiedenis van de Joden in Rusland'. [11]

Het wit worden van de westerse Joden

Een van de paradoxen van de geschiedenis is dat de ergste episode die de Europese Joden in hun eeuwenlange beproeving ooit is overkomen ‒ dat is natuurlijk de genocide op de Joden door de Nazi's, in het Engels gewoonlijk aangeduid als de Holocaust ‒ de belangrijkste katalysator is geweest van hun erkenning in de naoorlogse decennia als een legitiem onderdeel van de Westerse beschaving, op gelijke voet met de Europeanen van christelijke afkomst. Dat proces en de herdefiniëring van de Westerse beschaving als 'joods-christelijk' werden vooral in de Verenigde Staten voortgezet. Zoals Peter Novick in 1999 opmerkte:

Vóór de Tweede Wereldoorlog was het gebruikelijk om Amerika te horen beschrijven als een christelijk land ‒ statistisch gezien een zeer verdedigbare benaming. Na de oorlog waren de leiders van een niet minder dan overwegend Christelijke samenleving Joden tegemoet gekomen door te gaan spreken van onze 'Joods-Christelijke tradities'; ze verhieven de 3 procent van de Amerikaanse samenleving die Joods was tot een symbolische gelijkwaardigheid met veel grotere groepen door te spreken van 'Protestants-Katholiek-Joods'. [12]

Mark Silk beschreef hoe het 'joods-christelijke' idee opkwam in de ideologische strijd tegen het fascisme en hoe het na de Tweede Wereldoorlog werd gemainstreamd als een onderscheidende ideologische stamboom in contrast met beide varianten van totalitarisme: het fascistische en het communistische. Zo werd het een belangrijk onderdeel van de ideologie van de Koude Oorlog:

... 'Joods-Christelijk' en zijn verwante termen waren niet te stoppen. Na de onthullingen over de vernietigingskampen van de Nazi's leek een uitdrukking als 'onze Christelijke beschaving' onheilspellend exclusief; er was een grotere uitgebreidheid nodig om de spiritualiteit van de American Way te verkondigen. 'Als onze eigen spirituele leiders op zoek gaan naar de morele fundamenten voor onze democratische idealen,' merkte Arthur E. Murphy van de Cornell universiteit op tijdens de conferentie over wetenschap, filosofie en religie in 1949, 'dan zijn ze geneigd die te vinden in 'ons Joods-Christelijk erfgoed', de cultuur van 'het Westen' of 'de Amerikaanse traditie'.' Murphy contrasteerde op zijn beurt de geestelijke leiders van Amerika met de leiders van de Sovjet-Unie, die zelf hoogvliegende morele idealen verkondigden. ... 'Judeo-Christian' diende hetzelfde doel, het benadrukken, op een manier die Amerikanen van alle geloven omvatte, van de godvruchtigheid van de Verenigde Staten tegenover de goddeloosheid van de USSR. [13]

In haar boek uit 1998, How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America, beschrijft Karen Brodkin de gecorreleerde transformatie van Amerikaanse Joden tot mainstream deelnemers aan de Amerikaanse manier van leven:

Het Amerikaanse antisemitisme maakte deel uit van een breder patroon van laat-negentiende-eeuws racisme tegen alle Zuid- en Oost-Europese immigranten, maar ook tegen Aziatische immigranten, om nog maar te zwijgen van Afro-Amerikanen, inheemse Amerikanen en Mexicanen. Die opvattingen rechtvaardigden allerlei discriminerende behandelingen, waaronder het sluiten van de grenzen, tussen 1882 en 1927, voor immigratie uit Europa en Azië. Dat beeld veranderde radicaal na de Tweede Wereldoorlog. Plotseling geloofden dezelfde mensen die nativisme en xenofobie hadden gepromoot, graag dat de mensen van Europese afkomst die ze slechts een paar jaar eerder hadden gedeporteerd, verguisd als leden van inferieure rassen en verhinderd hadden te immigreren, nu modelburgers waren van de witte middenklasse in de voorsteden. [14]

Hollywood en de 'culturele industrie' droegen natuurlijk krachtig bij aan deze ideologische verschuiving, vooral in hun weergave van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De Joden die door de jaren heen in films en televisieprogramma's te zien waren, waren in wezen geassimileerde Joden ‒ met nauwelijks traditionalistische Oost-Europese Joden, vooral orthodoxe Joden, zoals Haredi- of Hasidische Joden, hoewel zij verhoudingsgewijs het zwaarst getroffen waren door de Holocaust.

Een veelzeggende anekdote in dit verband is waar Barbra Streisand mee te maken kreeg toen ze probeerde de steun van Hollywood te krijgen voor haar project om een film te maken gebaseerd op Isaac Bashevis Singer's verhaal 'Yentl the Yeshiva Boy'. Naar verluidt kreeg ze van het Joodse productiehoofd van 20th Century Fox te horen: 'Het verhaal is te etnisch, te esoterisch'. [15] De tv miniserie Holocaust uit 1978 ‒ 'zonder twijfel het belangrijkste moment in de intrede van de Holocaust in het algemene Amerikaanse bewustzijn', in de woorden van Peter Novick [16] ‒ vertegenwoordigde natuurlijk een fictieve familie van middenklasse en zeer geassimileerde Duitse Joden.

Het wit maken van de Amerikaanse Joden ging gepaard met een verschuiving in het mainstream politieke gebruik van de Holocaust. In plaats van een extreem geval te zijn van waar racisme van alle soorten toe kan leiden, en daarom een referentie die wordt aangehaald in de strijd tegen alle soorten racisme, werd het een hoogtepunt van de specifieke Jodenhaat alleen. 'Nooit meer' werd gereduceerd van een waarschuwing tegen alle soorten racistische vervolging die tot genocide zouden kunnen leiden, tot een waarschuwing tegen anti-Joods racisme dat als uniek werd opgevat.

Zoals Peter Novick in 1999 opmerkte: 'In de afgelopen decennia hebben de leidende Joodse organisaties zich beroepen op de Holocaust om te beargumenteren dat antisemitisme een uitgesproken virulente en moorddadige vorm van haat is.' Dat in tegenstelling tot de nadruk die werd gelegd op 'de gemeenschappelijke psychologische wortels van alle vormen van vooroordeel' in de eerste naoorlogse decennia, toen dezelfde leidende Joodse organisaties 'redeneerden dat ze de zaak van Joodse zelfverdediging net zo goed konden dienen door vooroordelen en discriminatie tegen zwarten aan te pakken als door antisemitisme rechtstreeks aan te pakken'. [17]

Het beroemde protest van de Martinicaanse dichter Aimé Césaire in 1950 tegen de westerse dubbele standaard in de reactie op het lot van de Europese Joden in vergelijking met dat van niet-witte mensen werd zo met terugwerkende kracht bekrachtigd. Het werd beroemd verwoord in Césaire's Over het kolonialisme, waarin hij, verwijzend naar 'de zeer voorname, zeer humanistische, zeer christelijke bourgeois van de twintigste eeuw', stelde dat

wat hij Hitler niet kan vergeven is niet de misdaad op zich, de misdaad tegen de mens, het is niet de vernedering van de mens als zodanig, het is de misdaad tegen de witte man, de vernedering van de witte man, en het feit dat hij op Europa kolonialistische procedures toepaste die tot dan toe uitsluitend waren voorbehouden aan de Arabieren van Algerije, de 'koelies' van India, en de 'negers' van Afrika. [18]

Césaire's bewering was in 1950 slechts gedeeltelijk juist. Want, zoals we hebben gezien, werden de Europese Joden vóór de Holocaust door een groot deel van de witte 'bourgeoisie van de twintigste eeuw' niet als witte mensen beschouwd. Pas later kreeg de Holocaust in de algemene voorstelling het karakter van een misdaad tegen witten. Wat echter waar blijft, is dat de vernederende en uiteindelijk genocidale behandeling door de nazi's van Joden en enkele andere menselijke categorieën plaatsvond in het hart van Europa, niet ergens in het hart van de duisternis ver buiten het zicht van de Europeanen, waar het zeker veel minder veroordeling zou hebben opgeroepen in het mondiale noorden.

Antisemitisme in filozionisme

Door de Holocaust als onherleidbaar tot een geval van algemeen racisme en genocide te bestempelen, kon een andere operatie plaatsvinden: de identificatie van de staat Israël met de Joodse toestand, ook al is het de antithese van die historische toestand ‒ een staat met een Joodse meerderheid, gebaseerd op racistische discriminatie van niet-Joden, zwaar gemilitariseerd en bezig met de vervolging van een ander volk, de Palestijnen, en de bezetting van hun land, met periodieke moorddadige aanvallen op hen tot aan het bloedbad van genocidale proporties dat op het moment van schrijven in Gaza wordt aangericht.

Die verdraaiing van het historisch vertoog werd mogelijk gemaakt door twee heel verschillende houdingen aan elkaar gelijk te stellen: aan de ene kant het racisme van witte Europeanen, of hun uitlopers in andere continenten, tegen historisch vervolgde Joodse minderheden in hun midden; aan de andere kant de reactie van de Palestijnen en andere volkeren in het Mondiale Zuiden, of daaruit voortkomend, op het brute koloniale gedrag van een staat die vasthoudt aan zijn zelf-definitie als 'Joods', waardoor een aanzienlijk deel van zijn eigen bevolking wordt uitgesloten. Die vergelijking werd bereikt door het aanwijzen van een 'nieuw antisemitisme', gedefinieerd als kritiek op de Israëlische staat. [19]

Zo is de gelijkstelling van Joden met zionisme, die tot dan toe het kenmerk was van Arabische antisemieten tegen progressieve Arabische stromingen die aandrongen op de noodzaak om een duidelijk onderscheid te maken tussen de twee categorieën, een kenmerk geworden, niet alleen van het zionisme, waarvoor die gelijkstelling de oorspronkelijke pretentie vormde om te spreken namens de wereldwijde 'Joodse natie', maar ook van een westers 'filosemitisme' dat zich transformeerde in onvoorwaardelijke steun voor de zionistische staat, ook al was die soms schuchter kritisch.

Het is niet verrassend, zij het paradoxaal, dat dat proces zijn hoogtepunt bereikte in Duitsland, het geboorteland van het nazisme en van de daders van de Joodse genocide. Het werd al vroeg bestudeerd door Frank Stern in zijn boek uit 1992, The Whitewashing of the Yellow Badge: Antisemitism and Philosemitism in Postwar Germany, oorspronkelijk een proefschrift verdedigd aan de Universiteit van Tel Aviv. [20] Sterns studie werd bijgewerkt en aangevuld door Daniel Marwecki in zijn boek uit 2020, Germany and Israel: Whitewashing and Statebuilding. [21]

Natuurlijk verandert de identificatie met Israël tegen de Palestijnen en andere Arabieren gemakkelijk in een vector van anti-Arabisch en anti-moslim racisme, waarop de dominante ideologie in Israël zelf is gebaseerd. Vandaar het gemak waarmee traditioneel antisemitische extreemrechtse stromingen in Europa hun toevlucht hebben genomen tot het filozionisme om zichzelf 'wit te wassen' door de Joden op te lossen in een generieke witheid terwijl ze Israël blijven beschouwen als het eigen en enige land van de Joden.

In het licht van de recente ontwikkelingen in Gaza is de Duitse filosemitische pro-Israël houding vervallen tot een groteske houding, zoals levendig beschreven door Susan Neiman:

Duitse veroordelingen van Hamas en verklaringen van onwrikbare solidariteit met Israël zijn zo automatisch geworden dat er een verscheen in de geldautomaat van mijn plaatselijke bank: 'We zijn geschokt door de brute aanval op Israël. Ons medeleven gaat uit naar het volk van Israël, de slachtoffers, hun families en vrienden.' De mededeling verscheen één keer toen ik op het scherm tikte, nog een keer toen ik een taal koos, een derde keer toen ik mijn pincode intypte en tenslotte toen het geld uit de gleuf plofte.

Of ze nu van een machine of van een politicus komen, ik voel me er niet veiliger door. Integendeel, de herhaling van saaie formules vergroot mijn groeiende angst voor een reactie. De reflexieve verdediging van Israël door Duitsland, terwijl het zich onthoudt van kritiek op regering of de bezetting van Palestina, kan alleen maar leiden tot wrevel. De meeste politici zullen het probleem onder vier ogen erkennen, maar voelen zich gedwongen om in het openbaar holle frasen te herhalen ‒ zelfs als ze weten dat rechtse partijen het bloedbad in Israël gebruiken om de anti-immigratie gevoelens in Duitsland aan te wakkeren. [22]

Eleonore Sterling, geboren Oppenheimer, wier ouders omkwamen in de Holocaust, verwoordde het heel treffend in Die Zeit in 1965: 'Antisemitisme en de meer recente verafgoding van de Joden hebben veel gemeen'. [23] Beide, merkte ze op, 'komen voort uit een mentaal onvermogen om de 'ander' werkelijk te respecteren. Joden blijven vreemdelingen voor zowel antisemieten als filosemieten.'

Het wit maken van de Joden is dus afgegleden naar een zeer verwerpelijke bewondering voor een Israël dat wordt gezien als superwit, een voorpost van het witte suprematisme in het Midden-Oosten ‒ de bakermat van de islam, het belangrijkste object van haat door het hedendaagse racisme in het globale Noorden. Als die voorpost zich inlaat met een razernij van moord en vernietiging tegen Gaza die volgens de Washington Post wordt uitgevoerd 'in een tempo en op een niveau van verwoesting dat waarschijnlijk elk recent conflict overtreft', [24] is de onvermijdelijke reactie een heropleving van antisemitisme rond de Israëlische staat ‒ waardoor de mantra van het 'nieuwe antisemitisme' helaas een zichzelf vervullende profetie wordt.

* Dit essay is gebaseerd op de lezing die ik op 11 juni 2022 onder dezelfde titel hield op de Berlijnse conferentie over 'Hijacking Memory: The Holocaust and the New Right', georganiseerd door het Einstein Forum en het Center for Research on Antisemitism aan de Technische Universität Berlin. Ik ben Brian Klug en Stephen Shalom dankbaar voor het lezen en becommentariëren van een eerdere versie van dit essay, dat in het Duits zal worden gepubliceerd in een collectief werk gebaseerd op de conferentie van 2022.

Noten

[1] Dat stond in een boek dat ik schreef in de nasleep van 9/11: Gilbert Achcar, The Clash of Barbarisms: The Making of the New World Disorder [2002], 2nd ed., Londen: Saqi Books en Routledge, 2006, p. 34. Ik vervolgde: 'Alleen dat narcistische medeleven ‒ dat verder gaat dan het legitieme medeleven met elke mens die het slachtoffer is van een barbaarse daad ‒ maakt het mogelijk om de formidabele, absoluut uitzonderlijke intensiteit te begrijpen van de emoties en passies die zich meester maakten van de 'publieke opinie', te beginnen bij de opiniemakers, in de westerse landen en de metropolen van de geglobaliseerde economie in de nasleep van de aanslagen van 11 september.'

[2] De eerste analyse van de opkomst van het antisemitisme in Europa in deze termen was die van de jonge Abraham Léon (geboren als Abram Wajnsztok) ‒ een Belgische trotskist van Pools-Joodse afkomst ‒ voor zijn dood in Auschwitz in 1944 op 26-jarige leeftijd. Dat stond in een boek geschreven in het Frans (La conception matérialiste de la question juive) en vertaald in het Engels onder de titel The Jewish Question: A Marxist Interpretation, New York: Pathfinder Press, verschillende edities. [In het Nederlands hier.]

[3] Het moderne politieke zionisme maakte oorspronkelijk gebruik van de wens van geassimileerde Midden- en West-Europese Joden om het schadelijke effect te stoppen dat de migratiestroom van hun arme Oost-Europese geloofsgenoten had op hun eigen toestand. Dat is duidelijk te zien in het zionistische manifest van Theodor Herzl, De Jodenstaat, zoals ik heb beargumenteerd in Gilbert Achcar, 'The Zionist Project's Duality: Escaping Racist Oppression and Reproducing It in Colonial Context', Jadaliyya, 3 november 2017 [vertaald in het Nederlands op Grenzeloos].

[4] Over Hans F. K. Günther, zie Alan E. Steinweis, Studying the Jew: Scholarly Antisemitism in Nazi Germany, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006, pp. 25-41.

[5] Hans F. K. Günther, Rassenkunde Europas, 3e ed., München: J. F. Lehmanns Verlag, 1929, pp 100-104. Er bestaat een vrij approximatieve Engelse vertaling gebaseerd op de 2e editie (1925): The Racial Elements of European History, vertaald door G. C. Wheeler, Londen: Methuen & Co., 1927. De bovenstaande citaten zijn voor een grotere nauwkeurigheid rechtstreeks vertaald uit het Duitse origineel [naar het Engels].

[6] Ibid., p. 105. De overeenstemming tussen de antisemitische wens om Duitsland Judenrein te maken en de zionistische wens om alle Joden naar Palestina te verhuizen, vertaalde zich in de samenwerking van de nazi-autoriteiten met Duitse zionisten bij het organiseren van de 'overdracht' van Duitse Joden naar Palestina (Haavara-akkoord, ondertekend op 25 augustus 1933). Die samenwerking duurde tot 1941, dat wil zeggen, tot de nazi's overgingen tot de 'Endlösung'. De beste en meest betrouwbare bron over deze kwestie is Francis R. Nicosia, Zionism and Anti-Semitism in Nazi Germany, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

[7] Martin Buber, Die Jüdische Bewegung: Gesammelte Aufsätze und Ansprachen 1900-1915, Berlijn: Jüdischer Verlag, 1916, p. 195.

[8] Kenneth L. Roberts, Why Europe Leaves Home, New York: The Bobbs-Merrill Company, 1922, p. 15.

[9] Ibid., p. 22.

[10] Ibid., p. 97.

[11] Ibid., p. 117-18.

[12] Peter Novick, The Holocaust in American Life, Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 1999, p. 225.

[13] Mark Silk, 'Notes on the Judeo-Christian Tradition in America', American Quarterly, Vol. 36, Nr. 1, lente 1984, pp. 69-70. Silk beschreef verder de theologische gevolgen van die verschuiving in perspectief binnen het Amerikaanse jodendom en binnen het katholicisme en protestantisme, en het verschil tussen de twee christelijke takken in dat opzicht.

[14] Karen Brodkin, How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1998, p. 26.

[15] Neal Gabler, Barbra Streisand: Redefining Beauty, Femininity, and Power, New Haven, CT: Yale University Press, 2016, p. 190.

[16] Novick, The Holocaust in American Life, p. 209.

[17] Ibid., p. 116.

[18] Aimé Césaire, Discourse on Colonialism, vertaald door Joan Pinkham, met een Inleiding door Robin D.G. Kelley, New York: Monthly Review Press, 2000, p. 36.

[19] Zie Gilbert Achcar, The Arabs and the Holocaust: The Arab-Israeli War of Narratives, Londen: Saqi Books en New York: Metropolitan Books, 2010.

[20] Frank Stern, The Whitewashing of the Yellow Badge: Antisemitism and Philosemitism in Postwar Germany, Oxford: Pergamon, 1992.

[21] Daniel Marwecki, Germany and Israel: Whitewashing and Statebuilding, Londen: C. Hurst & Co, 2020.

[22] Susan Neiman, 'Germany on Edge', New York Review of Books, 3 november 2023.

[23] Eleonore Sterling, 'Judenfreunde-Judenfeinde: Fragwürdiger Philosemitismus in der Bundesrepublik', Die Zeit, 10 december 1965.

[24] Evan Hill, Imogen Piper, Meg Kelly en Jarrett Ley, 'Israel has waged one of this century’s most destructive wars in Gaza', Washington Post, 23 december 2023.

Dit artikel stond op Verso Books. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.

Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop